Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tyck till om förslag till ny detaljplan för sjukhustomten

Sedan samrådet i höstas har förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg eventuellt kommer att bygga ett nytt akutsjukhus arbetats om. Ett omarbetat förslag är nu klart och invånare, företag och myndigheter kan återigen ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I det nya förslaget har detaljplanen delats i en östra och en västra del för att få mer tid till utredningar och dialog. Det är den östra delen, där sjukhusbyggnaden planeras, som nu är ute för granskning. Arbetet med den västra delen kommer att starta upp under 2022.

I förslag till ny detaljplan presenterar kommunen bland annat vilka åtgärder som behöver göras för att skapa en sjukhusbyggnad på drygt 100 000 kvadratmeter i 8 våningar (cirka 40 meter högt) samt en trafiklösning som kan hantera det nya flödet.

- Sedan samrådet har förslaget fördjupats och arbetats om. Förslaget innehåller även vilka åtgärder som krävs för att hantera beräknade trafikflöden till och från det nya akutsjukhuset, berättar Kristina Thorvaldsson, projektledare.

Förslaget inkluderar bland annat nya in- och utfarter samt bullerskydd längs Stora Räppevägen och en så kallad droppformad trafikplats i korsningen med riksväg 23.

Invånare, myndigheter och företag kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 30 augusti 2021. Efter granskningen kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige den 14 december 2021. Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022. Det nya sjukhuset kan stå klart 2028.

Mer information om detaljplanen och ta del av hela granskningshandlingen.

Välkommen på vandring och digital information

Under juni och augusti finns det möjlighet att följa med på vandring i området för nytt akutsjukhus. Projektledarna kommer då att berätta mer om förslaget.

Anmäl dig till vandringarna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: håller säkra avstånd och uppmanar alla att bara delta om man är frisk och symptomfri.

Den 17 juni, klockan 18.00-19.00 kan du se en digital informationsträff om arbetet med sjukhustomten. Du kan ställa frågor inför och under mötet.

Bakgrund

I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut om att planera för en byggnation av ett nytt akut­sjukhus i Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om och till i flera omgångar. Eftersom det finns begränsade möjligheter att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden vill Region Kronoberg istället bygga ett nytt sjukhus. Med anledning av beslutet håller Växjö kommun på att ta fram en detaljplan för att se om och hur det är möjligt att bygga ett akutsjukhus på området.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. I detaljplanen prövas platsens lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt sjukhus ska hanteras på platsen. Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste söka inför byggnation.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022