Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Extern rapport om simhallen klar

Idag presenterade We Group den second opinion som Växjö kommun beställt om nuvarande simhall. Rapporten är beställd i syfte att få ett ännu bättre underlag inför beslut om framtidens simhall i Växjö. We Groups slutsats till Växjö kommun är att inte renovera befintlig simhall till nytt badhus i ett längre perspektiv då den byggnadstekniskt är förbrukad.

We Group rekommenderade i sin presentation för kommunstyrelsen och den externa Simhallsgruppen idag att inte renovera befintlig simhall då de menar att byggnaden inte är lämplig som badhus i ett längre perspektiv. Simhallen byggdes på 70-talet och uppfyller inte dagens krav gällande hållbarhet och tillgänglighet. Enligt konsulten blir det därmed inte kostnadseffektivt eller hållbart att renovera den till dagens standard. Byggnaden anses inte heller vara effektivt uppbyggd vilket även skulle öka driftkostnaderna.

Däremot ser We Group möjligheten i att anpassa byggnaden för så kallad torr verksamhet, alltså för annan verksamhet än badhus, och att använda kommunens mark söder om befintlig simhall till ett framtida badhus. We Group lyfter också utmaningen med befintlig plats utifrån att den har en logistiskt svår placering mellan en sjö, järnväg och matarväg. Om det blir byggnation på den södra tomten och befintlig byggnad används för annan verksamhet, bör den inte innehålla ett stort besöksmål.

We Groups rapport bygger på Vöfabs respektive Simhallsgruppens utredningar, där We Group menar att båda utredningarna är bra. We Group kritiserar dock förslaget att renovera befintlig byggnad i etapper, vilket man menar skapar en långdragen byggnation som inte är bra för Växjöborna.

Den externa utredningen ger bland annat följande rekommendationer till kommunen:

  • Eftersom det bara finns ett badhus bör badet tas om hand i närtid.
  • Byggnaden tål att bevaras, men som ”torr” verksamhet. Analysera vilka verksamheter som kan vara lämpliga.
  • Överväg att skapa en simsport- och badanläggning söder om befintlig simhall som gör det möjligt för pågående verksamhet utan avbrott.

- Den externa utredningen ger ett gediget underlag och bra komplement till de utredningar som tidigare tagits fram. Resultatet indikerar tydligt på att vi behöver gå vidare med att undersöka möjlig byggnation på den södra tomten. Men först behöver respektive parti fundera och diskutera hur vi tillsammans kan få till en långsiktighet och hållbar lösning för Växjöborna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om second-opinion

Växjö kommun tillsatte i maj en extern oberoende utredning utifrån simhallens renoveringsbehov i syfte att säkerställa ett tillförlitligt beslutsunderlag inför beslut om ny simhall. Utredningen skulle ta hänsyn till både Vöfabs och Simhallsgruppens underlag. Bedömningen har skett utifrån kostnad, genomförandetid och påverkan på befintliga verksamheter och föreningar under byggnationstiden.

Senast uppdaterad: 15 september 2021