Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för sjukhustomten – det här händer nu

Idag godkände byggnadsnämnden detaljplanen för nya sjukhustomten i Räppe. Detaljplanen som heter Rimfrosten 1 mfl. ska nu godkännas av kommunstyrelsen innan den slutligen antas av kommunfullmäktige.

Illustrationsskiss

Sedan 2020 har arbetet med nytt akutsjukhus i Växjö pågått. Bakgrunden är att Region Kronoberg sett begränsade möjligheter i att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus inför framtiden och ville därmed utreda förutsättningarna för att bygga nytt. Som en del i detta har Växjö kommun tagit fram en detaljplan för området i Räppe.

En viktig del av detaljplaneprocessen är dialog med invånare, företagare och myndigheter. Under planprocessen har det funnits två tillfällen då allmänheten har kunnat lämna synpunkter på ett förslag. Senaste tillfället var under sommaren 2021 och förslaget har därefter arbetats om.

- Kommunen har gjort ett gediget arbete de senaste åren med att utreda om och hur det är möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Vi har landat i ett förslag som både tillmötesgår regionens behov men som också får ihop de infrastrukturlösningar som krävs på platsen. Nu har den politiska beslutsprocessen startat, där dagens beslut i byggnadsnämnden var det första viktiga steget, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.

Vad händer nu?

Efter dagens beslut i byggnadsnämnden kommer detaljplanen nu att lämnas över till kommunstyrelsen för godkännande den 30 november och sedan slutligen kommunfullmäktige den 14 december.

Kommande investeringsbeslut och därmed om det blir ett nytt sjukhus i Räppe är en fråga för Region Kronoberg. Detta ska upp till beslut i regionfullmäktige den 2 februari 2022. Regionfullmäktige ska då ta beslut om var framtidens vård ska bedrivas: på centrallasarettet eller i nytt sjukhus i Räppe.

Planens innehåll

Detaljplanen godkänner bland annat:

  • Region Kronobergs planer på en ny sjukhusbyggnad på cirka 140 000 m2 BTA. Detaljplanens byggrätt skapar, utöver detta, även en omfattande utbyggnadsmöjlighet på sikt.
  • ny infart från Stora Räppevägen för besökare till sjukhuset
  • nytt natur- och parkområde närmast Helige å för allmänheten
  • en tunnel under riksväg 23 för godstransporter och busstrafik
  • att befintlig gång- och cykelväg flyttas närmare riksväg 23 och går längst med hela tomten

Du kan ta del av alla utredningar och inkomna synpunkter samt kommunens svar på dessa här.

Senast uppdaterad: 2 november 2021