Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan bereder väg för ett eventuellt nytt akutsjukhus

Idag antog kommunfullmäktige detaljplanen för nya sjukhustomten i Räppe. När detaljplanen, som heter Rimfrosten 1 mfl, får laga kraft blir det möjligt för Region Kronoberg att börja byggnation av ett nytt akutsjukhus i Räppe.

- Ett nytt akutsjukhus ställer höga krav på platsen under en lång tid framöver. Kommunen har gjort ett stort arbete de senaste åren med att utreda om och hur det är möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Vi har landat i ett förslag som både tillmötesgår regionens behov men som också får ihop de lösningar som krävs för att skapa en hållbar plats på sikt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vad innebär den nya detaljplanen?

Detaljplanen gör det bland annat möjligt:

  • för Region Kronoberg att bygga en ny sjukhusbyggnad på cirka 140 000 kvadratmeter bruttoarea (alla våningsplanens area tillsammans). Detaljplanens byggrätt gör det även möjligt att bygga ut på sikt.
  • att bygga ny infart från Stora Räppevägen för besökare till sjukhuset.
  • att skapa ett nytt natur- och parkområde närmast Helige å för allmänheten.
  • att bygga en tunnel under riksväg 23 för godstransporter och busstrafik.

Den 2 mars 2022 ska regionfullmäktige fatta investeringsbeslut om var framtidens akutsjukhus ska drivas; på dagens Centrallasarett eller i ett nytt sjukhus i Räppe. Om det blir ett nytt sjukhus i Räppe är alltså en fråga för Region Kronoberg.

Bakgrund

Sedan 2020 har arbetet med nytt akutsjukhus i Växjö pågått. Region Kronoberg såg begränsade möjligheter i att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus inför framtiden och ville därmed utreda förutsättningarna för att bygga nytt. Som en del i detta ansökte de om att Växjö kommun skulle ta fram en detaljplan för området i Räppe.

En viktig del av detaljplaneprocessen är dialog med invånare, företagare och myndigheter. Under planprocessen har det funnits två tillfällen då invånare har kunnat lämna synpunkter på ett förslag. Senaste tillfället var under sommaren 2021 och förslaget har därefter arbetats om.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022