Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplanen för Hagavik etapp 2 ute på granskning

Det finns nu ett nytt förslag till detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera, mer känt som Hagavik etapp 2 på Norremark. Från den 29 maj till den 18 juni är detaljplanen ute på en tredje granskning. Det betyder att berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter kan lämna synpunkter på planen.

Flygfoto över Hagaviksområdet och en del av Helgasjön

Varför tas det fram ett förslag till en ny detaljplan?

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för att kunna bygga ut kommunalt vatten- och avlopp i området för att säkerställa en god vattenkvalité i framtiden. Därmed kan enskilda vatten- och avloppsanläggningar i området byts ut. Detaljplanen ska också säkerställa allmän platsmark för gator, natur- och parkområden, gång- och cykelvägar samt mark för nya bostäder med varierande boendetyper och karaktär.

Under planprocessen upptäcktes den rödlistade arten Knärot inom delar av området. Syftet är nu att också säkerställa mark för denna växt.

Ta del av planförslaget

Under granskningstiden (från 29 maj till 18 juni 2023) kan du ta del av förslaget här på vår webbplats och på Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7 i Växjö.

På Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7, kan du få hjälp att titta på detaljplanen digitalt. Öppet måndag - fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Lämna synpunkter på detaljplanen

Om du har synpunkter på planförslaget kan du skicka dem via e-post eller via brev senast 18 juni 2023. Tänk på att skriva vilken detaljplan synpunkterna gäller. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan senare förlora rätten att överklaga planen.

E-post: sbn@vaxjo.se

Brev: Växjö kommun, samhällsbyggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 29 maj 2023