Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Växjö kommun har en ny översiktsplan ute på samråd som samlar Växjö kommuns strategier och riktlinjer för fysisk planering på en helt digital plattform. Detta ska ge goda förutsättningar för en levande och ständigt aktuell översiktlig planering.

Översiktsplanen pekar bland annat ut:

  • att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter.
  • att den största utvecklingen, fram till 2030, kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Tofta sjöstad samt i Teleborgs och Norremarks centrum.
  • att det ska finnas goda förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter kan expandera i området runt flygplatsen.
  • Lammhult, Braås, Rottne och Ingelstad som orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och serviceort. Ska serva ett större omland.
  • ett flertal gång- och cykelvägar bland annat till/från Gemla och Ingelstad.
  • att man önskar fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

Samråd

Översiktsplanen är ute på samråd den 18 november-17 januari. Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget utvecklas löpande. Inkomna skriftliga synpunkter kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Öppet hus och möjlighet att chatta

Den 28 november, klockan 17.00-20.00, bjuder vi in till öppet hus i kommunhusets reception Björnen (Västra Esplanaden 18, Växjö).

Under samrådstiden kommer det även finnas möjlighet att chatta med ansvariga tjänstepersoner. Mer information om tillfällen för att chatta kommer i början av december på denna webbsida.

För att sätta dessa långsiktiga riktlinjer behövs en bild av den önskvärda framtiden och en strategi för hur vi når dit. I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Trafik och stadsplanering