Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.

För att fylla denna roll behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi och riktlinjer för hur vi når dit. I översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Översiktlig planering är både att upprätta och då och då uppdatera samt revidera översiktsplanen och att tillhandahålla ett bra underlag i övrigt för de som bereder och fattar beslut i konkreta ärenden så att de kan bedöma konsekvenser och lämplighet i det större perspektivet. Till de underlag som tagits fram inom översiktsplaneringen hör särskilda program för grönstruktur och friluftsliv. De finns att läsa under fliken Planeringsunderlag i menyn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Trafik och stadsplanering