Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu är det dags för etapp 2 och 3.

Vad händer nu?

Etapp 2

Detaljplan för etapp 2, Wrangelsudd, har varit ute på granskning. Nu håller vi på att gå igenom de synpunkter som kommit in. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga permanentbostäder i Hagavik.

I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens för att få flytta orkidén. Mark- och miljödomstolen gav, i mars, dispens för att flytta knäroten. Läs mer i nyheten här. Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Etapp 3

Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till Norremark. Detaljplanen ska bland annat skapa möjligheter att bygga skola, kontor och bostäder. Detaljplanen är ute på samråd till den 15 maj 2020.

Vad har hänt?

Villatomter

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde vi nio kommunala villatomter

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som idag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek på lummiga tomter ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt. Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret vilket idag är skogsmark. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Trafik och stadsplanering