Växjö station och kommunhus

På stationsområdet i Växjö kommer en ny station och ett nytt kommunhus att byggas. Förutom detta kommer det att skapas en plats för korttidsparkeringar för att hämta och lämna samt två bussgator. Det finns även planer på att bygga två kvarter med handel, kontor och bostäder.

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen ser ett gemensamt behov av ett kommunhus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa. Platsen för den nya byggnaden blir utmed Norra Järnvägsgatan där befintlig station legat. Den nya stationen och kommunhuset planeras vara klart årsskiftet 2020/2021.

Byggnaden blir totalt cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Station, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Utöver kommunhuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och Söder. 

Följ bygget av den nya stationen och kommunhuset här.länk till annan webbplats

  • Det ger en sänkning av kostnaden för årshyran med 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Men det ger även effektiviserings- och samordningsvinster, som i förlängningen ger mer till skola, omsorg och infrastruktur
  • Växjö får ett nytt kommunhus för en växande kommun. Det ger ett välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor
  • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.
  • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 parkeringsplatser och nya hyreslägenheter
  • Det skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kommer minska sjukskrivningar, kunna behålla kompetent personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare i framtiden, som en attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt
  • Växjö kommuns miljöpåverkan minskas.

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Per Schöldberg (C).

Den operativa styrgruppen består av kommunchef Monica Skagne, projektledare Ove Dahl och det kommunala bolaget Vöfab:s vd Christer Carlsson.

I det här projektet kommer även en extern, oberoende ekonomisk granskare att löpande följa projektets utveckling. Detta för att hålla ordning och reda på ekonomin och för att undvika överraskningar.

Se hela organisationen för projektet här.

I det här projektet har byggaktören Vöfab och byggentreprenören Skanska ingått i en samarbetsform som kallas partnering. I den här samarbetsformen löser byggaktören tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Byggherren är deltagande vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Inför bygget av det nya kommunhuset och stationen har det byggts en tillfällig station vid Västerbron, mot Tegnérkyrkogården. Förutom att Länstrafiken Kronoberg har sitt kundcenter här så finns det vänthall, pressbyrå och ett upphållsrum för busschaufförerna. Den tillfälliga stationen var klar i april 2018.

I juli 2018 stod den nya cykelparkeringen vid Västerbron, mot Tégnerkyrkogården klar. Här finns det plats för 400 cyklar under tak. Parkeringen har två våningar med möjlighet att låsa fast cykelramen.

Här kommer det att byggas två bussgator, en för regionbussar och en för stadsbussar. Regionbussgatan började byggas under 2017 och används nu som tillfällig bussgata för både stadsbussar och regionbussar. Gatan är byggd mellan spåren och befintligt resecentrum. Just nu läggs det ledningar för bland annat vatten och fjärrkyla på Norra Järnvägsgatan som så småningom kommer att byggas om till en stadsbussgata.

Nyheter

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Trafik och stadsplanering