Belysning

En bra ljussättning tar oftast tillvara på platsers identitet, bidrar till trygghet och trivsel samt gör det lättare att orientera sig. Genom att belysa platser blir de tillgängliga och mer använda. I trafikmiljöer bidrar belysningen även till trafiksäkerheten. Ibland behövs mer än bara en jämn belysning av marken. Det finns risker med för mycket ljus, såsom bländning, påverkan på djurlivet och otrygghet kopplat till upplevelsen av att synas men inte se vad som finns i mörkret intill.

Generellt ska LED-belysning väljas. Typfallen i handboken är framtagna för att minimera kommunens bassortiment ur driftsynpunkt. Belysningslösningar ska alltid stämmas av projektvis då olika platser kan kräva specifika ljusberäkningar och funktioner.

Allmän platsmark ska belysas av belysningsanläggning som ägs av kommunen. Privata fastigheter ska kunna vara nersläckta utan minskad säkerhet och trygghet på allmän plats.

När produkter är angivna i handboken är det endast för exemplifiering för att beskriva vad som åsyftas och vad som finns i Växjö kommuns offentliga miljöer idag. Likvärdiga produkter kan i senare upphandlingsskede komma att användas.

Övergripande teknisk information

Stolpens nedre del ska rostskyddsmålas för att undvika korrosion från hundurin. Rotlackeringen ska följa ISO 12944-5 och ska vara standardhöjd ovan mark.

Växjö kommun använder 4 ledarsystem TNC.

Stolpfundaments visning

  • 10 centimeter i grus- och grönytor samt övriga "lösa" material i markytan.
  • 5 centimeter i hårdgjorda ytor såsom asfalt- och betongytor.

Spridning av ljus

95% av armaturens ljus måste riktas 14,5 grader under horisontalplanet för armaturen. Maximalt 5% av armaturens ljus tillåts ligga utanför området som avses belysas.

En armatur som är på 6 meters höjd och sprider sitt ljus 25 meter gäller nedan princip:

A: 4 procent av armaturens ljus tillåts ligga i det området.
B: Maximalt 1 procent av armaturens ljus får släppas över horisontalplanet räknat från armaturens nivå.
C: 95 procent av armaturens ljus måste riktas 14,6 grader under horisontalplanet.

Maximalt 35 lumen per kvadratmeter.

Hur ljusbilden som förklarad ska spridas i olika riktningar och hur mycket ljus som får ligga i vilka områden.
Senast uppdaterad: 21 december 2023