Riktlinjer gatljusnät

All in- och urkoppling av gatljus i befintligt nät ska utföras av Växjö Energi Elnät i Växjö tätort eller av aktuell nätägare i övriga tätorter i Växjö kommun.

Fundament för Gatljus

 • För återfyllning vid fundament skall friktionsmaterial användas.
 • Förläggning av kabel invid fundament får ej ske förrän återfyllning har skett till den nivå vilken kabel skall förläggas.
 • Fundamenten sätts med visning 5 cm i asfalt samt stödremsa och 10 cm i grönyta, tolerans +-1 cm.
 • Vid sättning av fundament ska fabrikantens anvisningar följas.
 • Fundamenten skall grundläggas på ledningsbädd.
 • Vid kabelgenomföring ska återfyllning utföras enligt EBR-standard KJ 41:15 "Kabelförläggning".
 • Lutning +- 5 mm per meter.

Fundament för Gatljusskåp

 • Fundament enligt EBR-standard KJ 41:21

Skydd för kablar och belysningsfundament under byggtiden

 • Till skydd för kablar och fundament vid avsaknad av stolpe ska nedstoppas ett plaströr, dimension 100 mm, höjd över fundament = 1,5 m. Röret träs över kablar i avvaktan på stolpresning samt som skydd mot grus etc. i fundament.

Kabelskydd

 • Samtliga markförlagda kablar ska förläggas i kabelskyddsrör, den sträcka som de korsar en vägbana.
 • Kabelskyddsrör skall ha samma färg som kabelmarkering, se SBN.611 och SBN.612.
 • Före nedläggningen av rör skall de vara invändigt rensade och släta så att skarpa kanter inte förekommer.
 • Förläggning av kabelskydd skall utföras enl. EBR-standard KJ 41:21. Rör typ SRN eller likvärdigt enligt dimension.
 • Plaströr ska förses med ändlock och sökboll.

Kraftkablar på kabelbädd i mark

 • Vid kapning eller vid kabeländar skall kabel förses med ändtätning. Förläggning av kabel skall utföras enl. EBR-standard KJ 41:21.
 • Entreprenören skall kontrollera att kabelbädden är fri från stenar eller andra hårda föremål som kan skada kabeln.

Kraftkablar i kabelskyddsrör i mark

 • Nolledare och jordledare får inte vara anslutna på samma skruv och kopplingsplint. Jordledare ska vara väl tilltagen för att underlätta vid provningsarbete.
 • Gruppjordledare ska vara anslutna till PEN-plint. Endast en kabel per skruv.
 • Bortsektionerad kabel ska vara frånkopplad och isolerad med plint, typ "ubåt" i båda ändarna.
 • I gator där endast belysningsfundament sätts ska 3 m extra kabel, för varje fundament dras upp i tomrör som sitter i fundament.

Kabel

 • N1XE-AR 4G16 gul (Standardkabel)
 • N1XE-AR 4G25 (minsta area serviser till gatljusskåp vid nätstationer eller area enligt beräkning)

Intyg, protokoll mm

Ritning i dwg-format med belysningspunkter, kablage och gatljusskåp samt protokoll gällande utlösningsvillkor, isolationsprov och kontinuitet ska översändas till elnat@veab.se i samband med begäran av inkoppling i befintligt gatljusnät eller för driftsättning av nytt gatljusnät.

Senast uppdaterad: 21 december 2023