Landskap

Vid gestaltning av det offentliga rummets allmänna platsmark finns flera olika kommunala riktlinjer och planeringsunderlag som stöd. Val av lösning ska förankras med ansvarig för respektive kompetensområde. Avsteg från branschstandard eller beskriven anvisning måste godkännas av ansvarig för respektive kompetensområde för att tillämpas.

Växjö kommun arbetar för hållbarhet i enlighet med antaget hållbarhetsprogram och följs upp via nyckeltal. Ett av kommunens nyckeltal är invånarnas tillgång till minst 0,5 hektar park/grönyta inom 300 meter från bostaden. Det förekommer bristområden bland annat i delar av centrala Växjö, projekt inom bristområden ska verka för förbättring.

Klimatnytta och klimatbelastning ska vägas in vid val av lösningar och naturbaserade/gröna lösningar förespråkas. Som stöd finns BGG-handboken.

I alla projekt finns kvalitéer på platsen som ska tas tillvara, det kan vara träd, kulturvärden, utsikt eller material som går att återanvända. Till en del detaljplaner finns projektspecifika kvalitets- eller gestaltningsredovisningar för utformning av allmänn platsmark. Detaljplanelagd mark kan även omfattas av ekosystemtjänstredovisning av åtgärder som ska utföras på den allmänna platsmarken eller på kommunägd kvartersmark.

Enligt utförd värmekartering finns platser i Växjös stadsmiljö som riskerar att bli hälsofarligt varma vid värmeböljor. Projekt i sådana områden måste arbeta för att minska denna risk.

För Växjö centrum finns riktlinjer för utformningen av stadsmiljön i Riktlinjer för utformning av stadsmiljö.

När produkter är angivna i handboken är det endast för exemplifiering för att beskriva vad som åsyftas och vad som finns i Växjö kommuns offentliga miljöer idag. Likvärdiga produkter kan i senare upphandlingsskede komma att användas.

Övergripande planer

BGG-handboken , 53 MB, öppnas i nytt fönster.
Aktivitets- och lekplatsprogram , 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Trädprogram för Växjö kommun (2016 , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för utformning av stadsmiljö (2020) , 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 6 april 2023