Typmiljöer

Här beskrivs allmän information om olika typmiljöer och hur dessa ska utformas.

Dessa riktlinjer tillämpas i naturreservat, kommunägd/kommunskog skog/natur och oftast inom planlagd park och naturmark samt i Linnés Arboretum. Stråksträckningar, bredder och överbyggnader ska anpassas efter platsens förutsättningar. Avsteg från nedanstående riktlinjer medges om det krävs för att nå god landskapsanpassning. Om bärlager krävs ska det vara luftigt bärlager, i fraktion ca 8-16 mm.

För information om olika vindskydd, grillplatser, fågeltorn, torrdass och övriga byggnader samt möbler, avfallskärl, träkonstruktioner och grillar se separat information.

I den mån det är möjligt ska anläggningar i naturreservat byggas tillgänglighetsanpassat, checklistor för detta finns hos Naturvårdsverket samt interna kommunala checklistor för friluftsrelaterade anläggningar.

Promenadstråk

 • Bredd: 2 – 3 meter.
 • Överbyggnad nybyggnation, totalt lagertjocklek 400 mm;
  100 mm stenmjöl 0-4 mm, grå nyans
  300 mm bärlager fraktion cirka 0-32
 • Alternativt slitlager: 50% stenmjöl, 0-4 i grå nyans, 50% träflis, ej björk, i fraktion ca 5-80 mm, ej björk. Lagertjocklek 100mm - 150 mm.

Markerade stigar

 • Bredd: 0,5-1,5 meter, stråk.
 • Ytskikt: Stenmjöl i grå nyans , 0-8 eller i blandning med träflis upp till 75%, i fraktion ca 5-80 mm, ej björk. Lagertjocklek 150 mm.
 • Dubbelriktad ledmarkering i färgerna gul, röd, blå, vit och orange.

Det finns många olika karaktärer av naturstigar, vilket gör att underlag och bredd måste specificeras projektvis. I partier som tidvis står under vatten samt över diken byggs spänger, se vidare under rubrik Träkonstruktioner.

Mtb-spår/områden

Spåren är enkelriktade, minsta bredd 40 cm. Ytskikt stenmjöl i fraktion 0-8 mm, tjocklek 50 mm. Särskild MTB-specialist ska anlitas vid planering av spår i ny sträckning. Färdriktning ska skyltas upp. Informationstavla ska finnas vid start/målpunkt. Skyltsymbol piktogram 10x10 centimeter. Grön, blå, röd, svart anger svårighetsgrad.

Elljusspår

Spårbredd 2,5 - 3 meter, sidofall efterstäva 2%.
Överbyggnad nybyggnation, totalt lagertjocklek 400 mm;
100 mm stenmjöl 0-8 mm, grå nyans
300 mm bärlager fraktion cirka 0-32 mm

Överbyggnad vid förstärkning av befintligt stråk;
100-150 mm stenmjöl 0-8 mm, grå nyans

Belysning av elljusspår se huvudrubrik Belysning

Skyltning av stråk

Informationstavla ska finnas vid start/målpunkt av markerade stigar, promenadstråk, elljusspår och MTB-spår.

Hänvisningsskyltar leder/reservat

Hänvisningsskyltar ska vara tydliga och följa markerade leders uppmärkning och/eller namn.

Hänvisningsskyltar från Utform bör ses som lämplig av typ:

 • ”Hänvisningsskylt” -enkelsidig, enkelrad Art. C.1
 • ”Hänvisningsskylt” -dubbelsidig, enkelrad Art. C.1-2

Övriga skyltar i reservat kan även vara plåtskyltar, piktogram för stolpmontage, blå på vit bakgrund av typ ”Friluftsmärke” från Håvaskyltar.

Stängselstolpar

Stolpar för stängsel i naturreservat skall vara av dimensionen 65-75 x 65-75 millimeter, höjd anpassas efter behov. Hörnstolpar, grindstolpar och andra stolpar som bär extra tryck ska vara grövre, dimension 80-100 x 80-100 millimeter. Ek väljs i första hand. Tryckt virke kan i vissa fall vara motiverat, se vidare under rubrik "Träkonstruktioner".

Stolpe för stängsel utanför naturreservat kan vara likt ovan men också en mer traditionell åttkantig eller rund stolpe med diameter minst 60 millimeter kan vara motiverat. Ek väljs i första hand. Tryckt virke kan i vissa fall vara motiverat, se vidare under rubrik "Träkonstruktioner".

Utegym

Riktlinjer för utegym finns under rubrik Lek- och aktivitetsplatser.

Väderskydd och grillplatser

Väderskydd anordnas vid längre vandringsleder, i tätortsnära skog och i skolskogar. Grillplatser placeras i anlsutning till stråk och på natursköna platser. Grusyta närmast eldstaden. Bänkar placeras i L- eller U-form, ej i förhärskande vindrikting från eldstaden. Riktlinjer för val av utrustning redovisas under rubrik Utrusting.

Parkering till natur- och friluftsområden

Parkering anordnas i anslutning till huvudentréer. Parkering dimensioneras för bärighet motsvarande lokalgata. Ytskikt stenmjöl i fraktion 0-8 millimeter, grå nyans. Det ska finnas minst en parkeringsplats för rörelsehindrad. Bilplatser markeras med parkeringsplanka i trä med målade streck. Vägmärken för parkering samt symbol för rörelsehindrad ska sättas upp vid parkeringsplatserna. Belysning bör finnas för parkeringar till elljusspår, belysta utegym och aktivitetsplatser samt belysta badplatser.

Lek- och aktivitetsplatser är viktiga mötesplatser och ska planeras samt utformas utefter Växjö kommuns lek- och aktivitetsprogram.

För information gällande fallunderlag se rubrik ”Mark”.

Alla lek- och aktivitetsplatser ska utrustas med informationsskyltar, sittplatser, avfallskärl och belysning, för mer information se ”Utrustning” och ”Belysning”.

Lekplatser

Barnkonventionen är lag från 2020-01-01 vilket bör vara av största vikt vid utformning av lekplatser.

Svensk standardsamling SS-EN 1176 och SS-EN 1177 för lekplatser ska följas. Lekredskapens säkerhetsyta ska framgå på ritningen. Vid specialtillverkning av lekredskap ska auktoriserad leksäkerhetsbesiktningsman anlitas vid projektering. Vid nybyggnation utförs med fördel projektering av säkerhetszonen med tillägg om minst 30 centimeter för förenklande av montage.

Lekplatser utformas så att hela platsen och dess omkringliggande miljö främjar lek, utforskning och pedagogik.

Lekutrustning väljs vid varje lekplats med tanke på lekplatsens tema, plats eller åldrar som ska främjas. Lekplatsutrustning väljs i möjligaste mån med så få olika leverantörer som möjligt på respektive plats av driftsaspekt.

Vid nyanläggning eller reinvestering ska lekplatser förses med belysning, se vidare under rubrik Belysning.

Lekplatsutrusning av Robinia bör användas restriktivt på grund av sprickbildning. Framför allt ska robinia undvikas där fingrar och kläder är i närkontakt med materialet och då kan riskera att fastna samtidigt som kroppen är i tvingande rörelse såsom vid rutsch- eller gungrörelse.

Lek- och aktivitetsutrustning innehållande vatten monteras med vattenmätare och övrig utrustning enligt samma beskrivning som för dryckesfontäner.

För mer information, se; principritingar och fallskydd.

Aktivitetsplatser

Bollsporter
Bollsporter avser obokningsbara planer för fotboll, basket, beachvolley, bandy, streethockey och tennis i offentlig plats.

Bollplaner, frisbeegolfbanor och dylikt ska placeas och utformas med hänsyn tagen till besökare, gående, cyklister och närboende. Målburar/skottlinjer ska inte placeras intill eller riktaade mot gångbanor, sittplatser och dylikt.

Planer med mål och nät/sarg ska ha belysning och en informationstavla som anger platsens namn. adress, nummer till felanmälan på Växjö kommun, nummer att ringa vid olycka, satt uppgift om rökning förbjuden. Bänk/soffa rekommenderas i anslutning till planen.

För fotboll rekommenderas 5-manna bollplan i storlek 30x15 meter med sarg/nät eller 30x20 meter utan sarg/nät. För 7-mannaplan rekommenderas 50-80 meter längd och 30-50 meter bredd.

Mål och utrusningar för bollsporter.

Utegym, hinderbanor, hjulaktiviteter
Anläggningarna ska vara obokningsbara och utformas för en bred användargrupp, med fokus på nyttjare från 12 år och uppåt. Regelrätta utegym ska utföras enligt branschstandard.

Hundrastgård och hundlekplats
Hundrastgården bör erbjuda både soliga och skuggiga platser. Alla hundrastgårdar ska ha sittmöjlighet och tillgänglighetsanpassas i möjligaste mån.

Hundrastplatser skyltas med namn och telefonnummer för felanmälan.

Hundrastgådar stränglas in. Stängsel ska vara varmförzinkat, lackat eller i annat lämpligt utförande för att klara hundurin, t.ex. Gunnebostängsel. Höjd på stängsel ska vara minst 1,2 meter. I naturmark bör höjden vara 1,5 meter och i stadsmilljö rekommenderas 1,2 meters höjd i kombination med överliggare, totalt 1,3 meter. Stängslet ska sluta tätt mot marken. Ingången utformas som en sluss och tillgänglighetsanpassas. Grind för driftsfordon och grind för gående. Bredd på grind för driftsfordon bör vara 3 meter.

Det ska finnas minst ett kärl för hundlatrin i anslutning till hundrastgården. Riktlinjer för val av utrustning redovisas under rubik Utrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för huvuddelen av kommunens badplatser.

Livräddningsutrustning ska alltid finnas vid kajer, kanaler, större dammar, stränder, badplatser samt hamnar. Livräddningsutrustningen bör uppfylla råden i SRVFS 2007:5.

Alla badplatser ska utrustas med informationsskyltar.

Badplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Kommunens badplatser delas i i tre standardnivåer.

Framkomlig räddningsväg ska säkerställas till badplatsen

En badplats klass 1 ska utrustas med:

 • Informationsskylt
 • Tillgänglighetsanpassad toalett
 • Tillgänglighetsanpassade badmöjligheter
 • Ett antal soptunnor med källsortering
 • Större bryggsysytem inklusive rullbar badramp
 • (Dusch)
 • Livboj
 • Defibrillator
 • Hopptorn
 • Närhet till kiosk
 • Omklädningsrum
 • Rejäla parkeringsytor
 • Lek- och/eller aktivitetsplats

En badplats klass 2 utrustas med:

 • Informationsskylt
 • Tillgänglighetsanpassad torrdass
 • Tillgänglighetsanpassad grillplats
 • Soptunnor med källsortering
 • Bryggsysytem inklusive rullbar badramp
 • Livboj
 • Omklädningsrum
 • Parkeringsytor
 • Lek- och/eller aktivitetsinspirerande inslag

En badplats klass 3 utrustas med:

 • Informationsskylt
 • Torrdass i närområdet
 • Soptunna
 • Enklare brygga (flytbrygga)
 • Livboj

Gestaltning och utformning av Växjö centrum ska följa ”Riktlinjer för utformning av stadsmiljö”. Flera stadsdelar har egna utrustningskoncept: Arenastaden, Bäckaslöv, Torpaängen. Uppgifter om utrustning med mera hittas i parkdatabasen.

Senast uppdaterad: 7 november 2023