Projektstyrning

Olika provningar och utredningar måste ofta göras innan eller under projektets gång. Dessa innefattas även av olika typer av handlingar och leveranser vid avslut av projekt.

Inför samtliga del- och slutleveranser ska allt material, inklusive granskningshandling, vara kontrollerat av dels ansvarig projektör/handläggare. Dessa kontroller ska vara dokumenterade och skickas över till Växjö kommuns projektledare i samband med en leverans.

Projekthandboken ligger till grund för projektmetodiken:

Projekthandbok , 323 kB.

Tekniska beskrivningar och mängdförteckningar upprättas i Svensk byggtjänsts beskrivningsverktyg på nätet. Senaste versionen av AMA används om inget annat anges.

Upphandling av entreprenör görs och sista eventuella revideringar justeras under anbudstiden. Förfrågningsunderlag märks sedan om till bygghandling.

Förfrågningsunderlag följer koder under AB 04 (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad) eller i förekommande fall AB 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenad).

Material som levereras ska alltid interngranskas innan leverans görs till beställare. Granskare ska vara annan än projektör i uppdraget.

Dokumentationen visas med hjälp av ritningar och beskrivningar. Anläggning under mark ska redovisa både nyanläggning samt borttagen anläggning eller anläggning tagen ur drift.

Relationshandlingen omfattar all information som skapats i ett projekt så som administrativa, ekonomiska, juridiska och tekniska dokument. Tekniska dokument är framförallt CAD-filer så som modeller, ritningsdefinitioner och plotfiler.

Leverans görs i filformatet DWG och PDF.

Samtliga undersökningar och utredningar utförs i den omfattning som är behövligt för att utgöra underlag för byggande av projektet. I exploateringsprojekt är det önskvärt att dessa undersökningar görs redan i detaljplaneskedet.

Ett detaljerat undersökningsprogram ska tas fram i samråd med kommunens projektledare. Programmet visar på vilka undersökningar som planeras att utföras i uppdraget.

Undersökningsprogrammet ska granskas och godkännas av projektledaren.

Undersökningar i jordlagren ska minst utföras till det undre moränlagret.

I uppdraget ingår att kontakta markägare för tillträde till undersökningsområdet samt kontakta berörda ledningsägare för utmärkning av ledningar.

Området ska beträdas med försiktighet så att risken för markskador i samband med undersökningarna minimeras. Uppkommer markskador ska beställaren omgående kontaktas.

Fältundersökningarna ska utföras under ledning av utbildad borrningsledare.

En karta ska upprättas som visar var provtagningen är gjord. Samtliga undersökningspunkter ska koordinat- och höjdbestämmas.

Asfaltsprover

För PAH-prover ska borrkärnor på 100 millimeter tas ut och labanalyseras avseende på 16-PAH.

Geoteknik

De geotekniska undersökningarnas omfattning ska följa riktlinjerna i SGF:s publikationer samt Vägverkets publikation 1989:7 (Geotekniska undersökningar för vägbroar) och TU 158 (Geotekniska undersökningar för vägar). All geoteknisk och hydrogeologisk rådata ska levereras digitalt till kommunen. Samtliga undersökningsresultat redovisas separat i en markteknisk undersökningsrapport (MUR). På ritningar tillhörande MUR ska befintliga markförhållanden, befintliga- och blivande konstruktioner redovisas. Handlingar ska upprättas i form av objektspecifik teknisk beskrivning geoteknik (OTB) för väg, mark och konstbyggnader. Hydrogeologiska förutsättningar redovisas i separat avsnitt alternativt i separat PM.

Handlingar och dokument ska levereras digitalt och i PDF/A-format och innehålla följande:

 • Beskrivning av geotekniska/hydrogeologiska förhållanden, förutsättningar för grundläggning och dimensionering samt rekommendationer om utförande.
 • Tillåtna grundtryck och tillåtna sättningar under samtliga bottenplattor och/eller byggnader ska anges.
 • Förslag till grundkonstruktioner och till andra geotekniskt betingade åtgärder mot skadlig inverkan på omgivningen.
 • Omgivningspåverkan av temporära eller permanenta grundvattenavsänkningar, i bygg- och permanentskedet, ska utredas och redovisas i separat geohydrologiskt PM.
 • Rekommendationer för produktionsskedet avseende kontrollåtgärder beskrivs med art, läge, mätningsmetod, mätningsfrekvens och åtgärdsnivå. Förslag till kontrollprogram ska upprättas.
 • Redovisning av förstärkningsåtgärder och eventuellt andra åtgärder. Konsekvenser av föreslagna åtgärder ska beskrivas samt rekommendationer och motiv för valt utförande.
 • Beskrivning av befintliga anläggningar, ledningar med mera.
 • Beskrivning av förekommande jordarters användbarhet för vägbyggnadsändamål och uppgifter för massdisposition.
 • Anvisningar för schakt och eventuella temporära konstruktioner med generella föreskrifter om schaktstabilitet, spontbehov, länshållning, säkring av närliggande anläggningar med mera.
 • Undersökningsresultat från tidigare utförda undersökningar ska digitaliseras och tas med i resultatredovisningen av de nya undersökningarna.

Jordprov

Befintlig jord som ska använas till växtbädd bör analyseras. Analys av jordprov för växtbäddar bör omfatta pH, näringsinnehåll. mullhalt och fullständig kornfördelningsanalys.

Allmänna tillstånd Vatten och Avlopp

 • Marklov-dagvattenhantering.
 • Anmälan nödavlopp från pumpstation.
 • Anmälan dagvattenanläggningar.
 • Vattenverksamhet.
 • Bygglov (Pumpstation).
 • Ledningstillstånd-Trafikverket.

Allmänna tillstånd Mark och trafik (och Vatten och avlopp)

Naturvärden

 • Påverkan på Biotopskydd enligt MB 7 kap 11§ kräver dispens, söks hos Länsstyrelsen. Mer info vad som omfattas av biotopskydd finns på naturvårdsverkets hemsida.
 • Påverkan på Särskilt skyddsvärda träd kräver anmälan till länsstyrelsen enligt MB 12 kap 6§. Läs mer om skyddsvärda träd på länsstyrelsens hemsida.
 • Artskyddsförordningen(2007:845), i bilaga listas fridlysta arter. Naturvärdesinventering kan krävas, ta hjälp av ekolog.
 • Rödlistade arter, visas i artportalen, www.artportalen.se
 • Förekomst av invasiva arter, se handläggarkartan genom att lägga till datalager "invasiva arter inventering 2020-2021".
 • Väsentlig förändring av naturmiljö kan kräva samråd enligt MB 12 kap 6§.

Arbete i eller vid vattendrag och sjöar samt påverkan på grundvattennivåer

 • Strandskydd, 7 kap 13§ MB. Uppgift om var strandskydd råder visas i handläggarkartan, men redovisningen är ej heltäckande. Kontakta Miljö coh Byggenheten. Strandskyddsdispens söks via e-tjänst på kommunens hemsida.
 • Anmälan om vattenverksamhet krävs vid arbeten i och vid vatten, på mark som tidvis kan stå under vatten samt för avsänkning av grundvatten. En komplett lista finns i 19§ i Förordningen om vattenverksamhet med mera. Anmälan till länsstyrelsen krävs.
 • Tillstånd för vattenverksamhet krävs om verksamheten är av större omfattning, påverkar värdefull natur eller någon enskild inte samtycker.
 • Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten och grundvatten. Se Vatteninformationssystem Sverige, VISS.

Kulturmiljö

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Bygglov och marklov

Lov kan krävas för nybyggnad, flytt eller rivning av:

 • Väderskydd och paviljonger.
 • Skyltar och orienteringstavlor.
 • Flaggor
 • Bryggor. Kan också kräva strandskyddsdispens.
 • Plank.
 • Parkering. Kan också kräva oljeavskiljande åtgärd om fler än 30 bilplatser.
 • Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att ändra marknivån mer än 0,5 meter.
 • Startbesked krävs innan arbeten med lovpliktiga åtgärder påbörjas
 • Rivningslov krävs för att riva byggnader inom detaljplanelagt område.
 • Bygganmälan krävs för riving av byggnad utanför detaljplanelagt område.

Se även kommunens hemsida, avsnitt Bygga och Bo.

Anläggningsarbeten

 • Ledningskollen
 • Grävtillstånd söks här
 • Trafikanordningsplaner
 • Hantering av dagvatten och länsvatten under byggskedet, se Vatten och Avlopp/Allmänt/Byggdagvatten och grumligt vatten
 • Hantering av förorenad mark
  - Kända förorenade omården visas i handläggarkartan
 • Buller under byggskedet omfattas av riktvärden, se naturvårdsverkets hemsida.
 • I kommunens upphandling ställs miljökrav på fordon och maskiner.
Senast uppdaterad: 21 december 2023