Allmänt

Här finns allmän information om bland annat läggningdjup och placering i ledningsgraven samt skyddsrör.

Serviser bör placeras med ordningen vatten, spillvatten, dagvatten i strömningsriktningen om möjligt, det vill säga servisen för dricksvattnen placeras uppströms spillvatten- och dagvattenservisen. Se illustration Serviser för vatten och avlopp.

Illustration serviser för vatten och avlopp

Fjärrvärme

Minsta generella avstånd mellan VA-ledning och fjärrvärmeledning bör följa minsta rekommenderade gravbredd då ledningarna löper parallellt, se tabell under servitut och ledningsrätt. Minsta avstånd i höjdled vid korsande ledningar bör vara minst 15 centimeter, men helst mer.

Vid korsande av bonnarör och fjärrvärmeledning bör avståndet vara 0,5 meter i höjdled.

El och fiber

Avstånd vid korsande ledning bör vara minst 15 centimeter och vinkelrätt.

Längsgående kablar och ledningar bör ligga utanför VA-schakt med släntlutning 1:1.

Byggnad, eller andra fasta hinder

Det är viktigt att hålla ett avstånd till byggnad och andra fasta hinder. VA-avdelningen godkänner generellt inte fasta hinder inom ledningsrättsområdet. Fasta hinder inom ledningsrättsområdet kan i undantagsfall godkännas, förutsatt att hindret går att flytta enkelt med maskin eller att grundläggningen utförs på sådant sätt att det inte äventyrar eller försvårar VA- schakt och framtida drift- och underhåll.

Avstånd till plats där människor stadigvarande vistas ska vara minst 50 meter till ny pumpstation och bebyggelse på grund av lukt.

Träd

Nya träd bör inte placeras på närmare avstånd än att krondiametern (fullvuxet träd) kommer utanför VA schakten. För beräkning av ledningsschaktens utbredning se, avsnitt "Servitut och ledningsrätt".

Enskilt avlopp

Nya enskilda avloppsanläggningar bör inte placeras närmare vattenledning (överföringsledning) än 10 meter om anläggningen ligger nedströms vattenledningen (både tät och otät komponent), så att eventuell schakt kan utföras utan att komma i konflikt med avloppsanläggningen.

Om den enskilda anläggningen ligger uppströms vattenledningen, så att infiltrerat vatten från avloppsanläggningen måste passera ledningen, bör säkerhetsavståndet vara minst 20 meter mellan otät komponent/utsläppspunkt och vattenledning. Avstånd mellan tät komponent, till exempel en täthetsprovad slamavskiljare, och vattenledning bör vara minst 10 meter.

Vatten- och spillvattenledningar ska isoleras om de förläggs grundare än 1,5 meter till hjässa.

Borrning eller tryckning av ledningar kan behöva utföras för att kunna passera befintliga väg- och järnvägsinfrastruktur utan att skapa stora störningar och återställning. Val av metod beror på platsens förutsättningar så som utrymme, ledningslängd, dimension, geoteknik och ledningsslag. För att ta fram utbredning av arbetsområde och schaktgrop är det viktigt att veta vilken metod och typ av borrigg som planeras att användas vid arbetet. Tillstånd krävs från Trafikverket eller annan väghållare.

Ledningar som korsar järnväg eller Trafikverkets väg ska alltid förläggas med skyddsrör enligt gällande krav och regler från Trafikverket. Tillstånd krävs från Trafikverket. Skyddsrör kan även vara motiverat för andra vägar, till exempel hårt trafikerade vägar. En förutsättning för skyddsrör är att utrymme finns vid sidan om vägen för att dra ut ledningen ur skyddsröret. Beslut om skyddsrör fattas i samråd med beställaren.

Dagvattenhandboken bilaga 3 innehåller krav på hantering av länsvatten. Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för att förebygga utsläpp av grumligt vatten, hantering av byggdagvatten.

Servitutsområde/ ledningsrättsområde beräknas efter de platsspecifika förutsättningarna. Som riktlinje för beräkningar kan minsta rekommenderade gravbredda användas tillsammans med schaktsläntens uppskattade utbredning med en maximal släntlutning 1:1. Utöver servitutsområde kan utrymme krävas för upplag av massor och eventuell transportväg (ca 3,5 meter) beroende på platsens förutsättningar.

Som vägledning kan minsta rekommenderade gravbredd enligt tabell nedan användas

Minsta rekommenderade gravbredd:

Tabellen visar rördiameter och a min (cm)

Rördiameter

A min (cm)

<= 400

35

>400

35+0,25*D


Servitut- och markupplåtelseavtal upprättas med hjälp av kommunens markingenjörer. Kommunens markingenjör ansöker även om ledningsrätt hos lantmätareiet på uppdrag av VA-avdelningen.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023