Dagvatten

Här finns information om dagvatten.

Dagvattensystem

Dimensioneringskriterier övergripande

Dagvattensystem ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten.

En klimatfaktor enligt avsnitt 1.8.3 i P110 ska användas vid dimensionering av ledningsnät. Klimatfaktorn ska vara 1,25 för regn med kortare varaktighet än en timme och 1,2 för regn med längre varaktighet, upp till ett dygn.

Om det finns en möjlighet att systemet byggs ut eller att förtätning kan ske i framtiden ska detta tas i beaktande när systemet dimensioneras.

Dämningsnivå för dagvatten till nybyggnadskartor lämnas alltid minst i marknivå vid förbindelsepunkten både vid nyexploaterade områden och vid förtätning oavsett vad som tidigare angivits i närområdet. Om risk för marköversvämning finns, enligt framtagen översvämningskartering i handläggarkartan, ska dämningsnivå anges för 100-års regnets högsta nivå. Om avsteg ska göras avseende dämningsnivån enligt ovan ska det godkännas av VA-avdelningen.

Alla nya dagvattensystem ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110, men minsta dimension på huvudledning ska vara 315 mm. Hänsyn ska tas så att det inte uppstår försämringar nedströms som kan orsaka skada. Detta kan innebära att tillfälliga åtgärder måste vidtas i väntan på kommande om- eller utbyggnader av dagvattensystemet.

Även om krav ställs på att dagvattenåtgärder görs inne på fastighetsmark ska ingen hänsyn tas till det i dimensioneringen av det nya ledningsnätet om inget annat är överenskommet med VA-avdelningen. De åtgärder som görs inne på fastigheten är en bonus och kan eventuellt inte säkras för framtiden.

Vid översiktliga beräkningar och vid mindre områden är det okej att använda manuell beräkning. Vid mer omfattande beräkningar skall datamodellberäkningar göras.

Vid uppställnings-, parkerings- och inlastningsytor där ett oljeläckage kan förväntas, krävs att dagvatten leds genom oljeavskiljare innan det släpps till dagvattensystemet. Oljeavskiljare ska dimensioneras enligt Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Anmälan ska göras till abonnentingenjören på VA-avdelningen.

Dimensioneringskriterier dagvattenanläggningar

Vid dimensionering skiljer man på reningsanläggningar och utjämnings-/fördröjningsmagasin.

Anläggning för rening av dagvatten

En reningsanläggning ska dimensioneras så att gällande riktvärden för dagvatten inte överskrids. Anläggningen dimensioneras för att minst kunna ta emot och rena ett regn med återkomsttid 1-2 år. Regn med längre återkomsttid kan ledas/bräddas förbi anläggningen. Höga inkommande flöden kan riskera att spola ur anläggningen samtidigt som dagvattnet då är mycket utspätt.

Utgående halter och mängder i dagvattnet ska kontrolleras, till exempel i programmet Stormtac.

Vid dimensionering ska man även ta hänsyn till recipientens status och miljökvalitetsnormerna, om inte detta gjorts tidigare, så att dessa inte riskerar att försämras.

Dimensionerande regn

Vid manuell beräkning kan blockregn användas med lämplig varaktighet och återkomsttid. Ett blockregn är ett teoretiskt regn som har samma regnintensitet under hela varaktigheten. Varaktigheten på regnet väljs utifrån avrinningsområdets storlek och rinntiden till den punkt som ska dimensioneras.

Vid databeräkningar används med fördel CDS regn som är ett teoretiskt regn som innehåller alla varaktigheter för aktuell återkomsttid. Vid beräkningar inför nybyggnation ska även en klimatfaktor läggas på regnet. Växjö kommun har tagit fram ett CDS-regn som gäller för våra lokala förhållanden baserat på vår regnhistorik.

Återkomsttiden för ett regn innebär hur ofta det statistiskt inträffar dvs ett 10-års regn inträffar statistiskt var 10:e år.

Varaktigheten definierar hur länge det regnar.

Oljeavskiljare

För att minska utsläppen av olja till avloppsledningsnätet och efterföljande recipient har Växjö kommun tagit fram riktlinjer för oljeavskiljare.

Se kommunens riktlinjer för Oljeavskiljare. , 930 kB, öppnas i nytt fönster.

Generellt

 • Avvinkling ska ske inne i brunn, både i plan och profil (ej böj direkt utanför brunn).
 • Avstånd mellan brunnar bör vara maximalt 140 meter.
 • Inga dimensionsförändringar får förekomma utanför brunn.

Materialval

VA-avdelningen, tillåter nedstigningsbrunnar i både betong och plast på det kommunala ledningsnätet. Materialval på brunnar görs i samband med projektering av området i samråd med beställaren. Faktorer som styr valet är bla. platsens förutsättningar så som befintlig material i området och sannolikheten för anslutningar i efterhand.

Vid projektering och utformning av brunnar är det viktigt att skapa goda hydrauliska förutsättningar för vatten att strömma genom brunnen. Detta görs genom att titta på stalp och anslutningar i brunnen. Principritning VA-PDB-T1-Brunnshydraulik , 109 kB, öppnas i nytt fönster. visar exempel på hur vallningen bör vara utformad för att skapa en god hydraulik i brunnen.

Nedstigningsbrunnar

 • Nedstigningsbrunn (>=1000 millimeter) vinklingar större än 30 grader, i ändpunkter, vid dimensionsförändringar och i korsningspunkter.
 • Samtliga brunnar vallas om inget annat anges.

Tillsynsbrunnar

Tillsynsbrunnar sitter på kommunens stamledning. Tillsynsbrunnar (600 millimeter) används på raksträckor mellan nedstigningsbrunnar.

Spolbrunnar/rensbrunnar

Rensbrunn/spolbrunn i plast sätts i förbindelsepunkt 0,5 meter utanför fastighetsgräns på spillvattenservis. Rensbrunn/spolbrunn sätts även då servis går direkt ut i brunn. Spolbrunn/spolbrunn med diameter 200 millimeter används för spillvattenserviser med diameter 110-250 millimeter. För större serviser sätts en rensbrunn/spolbrunn 400 millimeter.

Rännstensbrunnar

 • Avstånd mellan rännstensbrunnar ska vara maximalt 60 meter.
 • Varje brunn ska maximalt avvattna 300 kvadratmeter.
 • Utvändigt vattenlås och invändigt sandfång.
 • Brunnar är som standard 400 och i betong där sandfånget ska ha 70L i kapacitet.

Betäckningar för rännstensbrunnar

 • Betäckning sätts 20 millimeter under färdig yta.
 • Betäckningar i belagda ytor ska vara av teleskoptyp och grus- och gräsytor ska de vara fasta.
 • Belastningsklass ska vara D400.
 • Betäckningar ska vara av gjutjärn.
 • Kupolsilar ska vara konvexa och sitta fast med lås..

Kontakta beställare för typritningar och allmän beskrivning av pumpstation.

 • Avvattning från allmän platsmark får inte ske till privat mark.
 • På en separerad gång- och cykelbana med ensidigt fall ska cykelbanan ligga på den lägre delen, det vill säga vattnet ska avvattnas från gångytan mot cykelytan.
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023