Dricksvatten

Här finns information om dricksvatten.

Hydraulisk dimensionering enligt Svenskt vatten Publikation P114. Dimensionering av vattenledningar till nya områden och större förändringar i det befintliga ledningsnätet görs i Växjö kommuns vattenmodell.

Nyckeltal för Växjö kommun

För Växjö kommun finns särskilda nyckeltal framtagna vilka kan användas vid dimensionering av vattenledningsnätet. Kontakta VA-avdelningen för underlag på nyckeltal.

Brandvatten

Räddningstjänstens behov av brandvatten ska om möjligt tillgodoses vid dimensionering av ledningsnätet. Dimensioneringen för att tillgodose brandvattenbehovet får inte äventyra dricksvattenkvaliteten. Kommunen kan behöva vidta särsklida åtgärder för att tillgodose brandskyddet där kapaciteten på ledningsnätet är begränsad. Modellering av vattenledningsnätet kan krävas för att beräkna kapaciteten och omsättningen.

Vid tre våningar eller lägre krävs som tumregel en kapacitet på 10 liter per sekund, motsvarande en brandpost ansluten på en vattenledning med dimension 110 milimeter. Vid fyra våningar eller högre, krävs som tumregel en kapacitet på 20 liter per sekund, vilket motsvara en brandpost ansluten på en huvudledning med dimension 160 millimeter eller mer.

Brandposter

Placering av brandposter görs i samråd med Värends räddningstjänst och VA-avdelningen samt enligt riktlinjer i P114.

Brandposter ska placeras i plogbar yta, och vara höjdsatt så vatten rinner av från betäckningen.

Privata brandposter kan var ett alternativ där kommunen saknar ledningsnät. Privata brandposter anslutna på det kommunala ledningsnätet accepteras inte utan mätning.

Sprinkler

VA-avdelningen har ingen skyldighet att ansluta sprinkleranläggningar utifrån vattentjänstlagen. Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har huvudmannen möjlighet att efter överenskommelse medge anslutning av sprinkler (ABVA- Växjö kommun). Se ABVA-Växjö kommun , 114 kB, öppnas i nytt fönster., dricksvatten för andra ändamål och gällande VA-taxa, diverse övriga avgifter.

Vattenmätare

För placering samt råd och riktlinjer kring vattenmätare se Svenskt Vattens publikation P100, ”Kallvattenmätare -Anvisningar med kommentarer” samt ABVA- Växjö kommun. , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Återströmningsskydd

Fastighetsägare som brukar den allmänna dricksvattenanläggningen ska i enlighet med SS-EN 1717 förse inkommande dricksvattenledning med kontrollerbart återströmningsskydd, om fara för återströmning föreligger, se ABVA-Växjö kommun , 114 kB, öppnas i nytt fönster.. , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Mätarbrunnar

Mätarbrunnar för mätning av vattenflöde och tryck på huvudledning för dricksvatten, placeras i första hand i ytor för gång och cykelväg. De förses med bypass och tre ventiler. Styrskåp placeras i samråd med beställare. Maximalt avstånd från tät lucka till färdigmark ska vara 40 centimeter. Det är viktig att genomföringar för till exempel el och styr tätas för att minska risken för inläckage.

Utformas i samråd med beställare.

Utformas i samråd med beställare.

Se teknisk beskrivning.

Rengöring

Rengöring med rensplugg utförs på dricksvattenledningar dimension 90 millimeter eller större där sträckan är > 50 meter. Se krav i teknisk beskrivning, PCF.

Spolning och provtagning

Vid projektering är det viktigt att skapa förutsättningar för att möjliggöra spolning och provtagning av ledningsnätet, detta görs i samråd med beställaren. Se krav i teknisk beskrivning, PCF.

Vattenprov ska tas:

  • Vid dim. > 200 millimeter, sträcka > 30 meter.
  • Vid dim. 90 -200 millimeter, sträcka > 50 meter.
  • Vid dim. 63-90 millimeter, sträcka > 100 meter.

Vattenprov kan även tas vid mindre dimensioner och vid kortare sträckor.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023