Spillvatten

Här finns information om spillvatten.

Vid utbyggnad av kommunalt spillavlopp ska i första hand självfallssystem väljas. Om detta inte går att lösa med självfall kan det bli aktuellt att bygga ut VA-systemet med LTA-system (lätt trycksatt avlopp). VA-avdelningen fattar beslut om systemval utifrån platsens förutsättningar.

Om det vid utbyggnad av självfallsystem för spillvatten krävs att ett eller ett antal fastigheter förses med villapumpstation inom ett område ska huvudmannen bekosta pumpanordningen om fler än tio procent av fastigheterna i området, dock minst fem fastigheter, kräver sådana pumpar (Källa: VA policyn 2018).
LTA-system i Växjö kommun, Information till dig som fastighetsägare , 627 kB, öppnas i nytt fönster.

Hydraulisk dimensionering enligt Svenskt vatten Publikation P110.

Fettavskiljare

Växjö kommun ställer krav på fettavskiljare för verksamheter, till exempel restauranger och livsmedelsindustrier som genererar ett fetthaltigt avloppsvatten, kommunens riktlinjer för fettavskiljare. , 680 kB, öppnas i nytt fönster.

Oljeavskiljare

För att minska utsläppen av olja till avloppsledningsnätet har Växjö kommun tagit fram riktlinjer för oljeavskiljare. , 930 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta beställare för typritningar och allmän beskrivning av pumpstation.

Växjö kommun har tagit fram en informationsskrift för utformning och ansvar vid installation av LTA-system i Växjö kommun, LTA-system i Växjö kommun, Information till dig som fastighetsägare. , 627 kB, öppnas i nytt fönster.

Generellt

  • Avvinkling ska ske i brunn, både i plan och profil (ej böj direkt utanför brunn).
  • Avstånd mellan brunnar bör vara maximalt 140 meter.
  • Inga dimensionsförändringar får förekomma utanför brunn.

Materialval

VA-avdelningen, tillåter nedstigningsbrunnar i både betong och plast på det kommunala ledningsnätet. Materialval på brunnar görs i samband med projektering av området i samråd med beställaren. Faktorer som styr valet är bla. platsens förutsättningar så som befintlig material i området och sannolikheten för anslutningar i efterhand.

Vid projektering och utformning av brunnar är det viktigt att skapa goda hydrauliska förutsättningar för vatten att strömma genom brunnen. Detta görs genom att titta på stalp och anslutningar i brunnen. Principritning VA-PDB-T1-Brunnshydraulik , 109 kB, öppnas i nytt fönster. visar exempel på hur vallningen bör vara utformad för att skapa en god hydraulik i brunnen.

Nestigningsbrunnar

  • Nedstigningsbrunn (>=1000 millimeter) vinklingar större än 30 grader, i ändpunkter, vid dimensionsförändringar och i korsningspunkter.
  • Samtliga brunnar vallas om inget annat anges.

Stalprör

Nivåskillnader ska i första hand tas ut på ledningssträckan mellan brunnar, i undantagsfall kan brunn utformas med stalprör. Stalprör ska utformas enligt principritning VA-PDB-T2-Stalprör i brunn. , 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsbrunnar

Tillsynsbrunnar sitter på kommunens stamledning. Tillsynsbrunnar (600 millimeter) används på raksträckor mellan nedstigningsbrunnar.

Spolbrunnar/rensbrunnar

Spolbrunn/rensbrunn i plast sätts i förbindelsepunkt 0,5 meter utanför fastighetsgräns på spillvattenservis. Spolbrunn/rensbrunn med diameter 200 millimeter används för spillvattenserviser med diameter 110-250 millimeter. För större serviser sätts en spolbrunn/rensbrunn 400 millimeter.

Senast uppdaterad: 21 december 2023