Trafiksäkerhet och regler

Det är viktigt att trafiksäkerhetstänket finns med i all om- och nybyggnad. Växjö kommun följer och utvärderar olycksstatistiken och gör de förändringar som anses rimliga för att förbättra trafiksäkerheten i trafikmiljön men för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt krävs en ömsesidig förståelse och hänsyn från alla parter.

Kommunens arbete

Växjö kommun arbetar aktivt med både hårda och mjuka trafiksäkerhetsåtgärder. Hårda åtgärder kan innebära att kommunen planerar om skyltningen, bygger övergångsställen och passager, bygger farthinder som till exempel gupp, avsmalningar och sätter upp gång- och cykelgrindar.

Mjuka åtgärder innebär att kommunen försöker arbeta med attityder och värderingar i trafiken. Genom att jobba tillsammans med skolor, företag och ideella organisationer finns goda förutsättningar att lyckas med att skapa en god trafikmiljö.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen pågår kontinuerligt, likaså utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Hastighet

Syftet med hastighetsgränser är att få en bättre anpassning av hastigheterna. Utifrån olika kriterier har det gjorts analyser för att få "rätt hastighet" på respektive gata.

Lägre hastighet ger en positiv verkan på miljön, ett lugnare tempo utanför skolor och förskolor och en ökad trygghet i våra bostadsområden. Hur allvarliga följder en olycka får beror på hastigheten bilen har i kollisionsögonblicket. 9 av 10 överlever om de blir påkörda i 30 km/h. Att jämföra med 2 av 10 som överlever om bilen kört i 50 km/h. Därför arbetar Växjö kommun med 30 km/h i våra bostadsområden.

Ögonkontakt sökes i trafiken

Många olyckor kan undvikas bara genom att ha ögonkontakt. ”Ögonkontakt sökes i trafiken” är en trafiksäkerhetskampanj som Växjö kommun står bakom. Målet är att minska olyckorna och skapa ödmjuka trafikanter. Det går inte att bygga bort alla trafikproblem. Det handlar om hur vi tänker och agerar i trafiken.

Säker skolväg

Utanför de flesta skolorna i Växjö kommun får inte bilar köra mer än 30 km/h och ibland görs hinder för att få bilarna att sakta ned, med hjälp av gupp eller smalare vägar.

  • Kommunens ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt. En 100 procent säker skolväg finns tyvärr inte.
  • Trafikantens ansvar är att följa de trafikregler som finns. Det finns endast skyldigheter trafikanter emellan. Även gående har skyldigheter gentemot andra trafikanter till exempel när ett övergångsställe ska passeras.
  • Föräldrar ansvarar för sina barn och på vilket sätt barnen tar sig till skolan. Varje förälder har också ansvar för sina barn på fritiden. Vägen ingen lekplats! För att skapa en lugnare trafikmiljö vid skolan kan du som förälder gå eller cykla med ditt barn till skolan. På så sätt hjälps vi åt att skapa en säker skolväg!

Om vi hjälps åt kan vi skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla.

Synpunkter på trafikmiljön vid skolor

Har du synpunkter på trafikmiljön på och kring skolan? Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 eller på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Önskar din föräldraförening hjälp med att förbättra trafikmiljön på och kring skolan? Skriv en skrivelse och skicka till Växjö kommun eller till Trafikverket beroende på vem som är ansvarig för vägen det gäller. Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan svara dig. Om det ska till kommunen, skicka till e-post tekniskanamnden@vaxjo.se eller adress:

Växjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö

Mål och statistik

Växjö kommun arbetar för att öka trafiksäkerheten efter ett program som regeringen tagit fram. Detta program kallas för Nollvisionen.

Målet är att:

  • minska antalet polisrapporterade olyckor med personskada med 10 procent årligen.
  • risken att dödas eller skadas i trafiken ska minska för alla trafikantgrupper.
  • risken att dödas eller skadas i trafiken ska minska i högre grad för de oskyddade trafikanterna.
  • barnens problem särskilt ska ses över.

Hållbart transportsystem

Växjö kommun har ett långsiktigt mål att bli en fossilbränslefri kommun. För att Växjös transportsystem ska bli mer hållbart kommer det att krävas en mängd olika åtgärder. Dessa åtgärder ger tillsammans positiva effekter, men också en ökad medvetenhet hos boende och verksamma i Växjö kommun. 

Cykelvägplan för Växjö kommun

Cykelstaden är ett av fem strategiområden som Växjö kommun valt att peka ut i arbetet med transportstrategin. Övriga strategiområden är samhällsplanering, utvecklad kollektivtrafik, hållbar biltrafik och företagens transporter.

Olyckor och statistik

Trafikolyckor är ett globalt folkhälsoproblem. Därför måste vi arbeta förebyggande med trafik och trafiksäkerhet. Växjö kommun följer upp och utvärderar ständigt olycksstatistiken i kommunen.

Information om trafikolyckorna hämtas från STRADA, ett nationellt system med information om olyckor och skadade i trafiken. Uppgifterna som samlas i STRADA, administreras av Transportstyrelsen, rapporteras både från polisen och sjukhusen. På så sätt får kommunen reda på de olyckor som sker på våra kommunala vägar. Dock finns det alltid ett mörkertal. Särskilt stort är mörkertalet för gående och cyklister.

Trafikolyckor i Växjö kommun som rapporteras av polismyndigheten och Region Kronoberg till Transportstyrelsen sammanställs årsvis av kommunen. Statistiken ligger till grund för trafiksäkerhet och en del av de trafikåtgärder som planeras och byggs av kommunen.

Kontakta oss på telefon 0470-410 00 om du är intresserad av att veta mer om olycksstatistiken.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022