Trafiksäkerhet och regler

Det är viktigt att trafiksäkerhetstänket finns med i all om- och nybyggnad: Att ständigt följa och utvärdera olyckstatistiken samt att utföra de förändringar som anses rimliga för att förbättra trafiksäkerheten i befintlig trafikmiljö.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen pågår kontinuerligt, likaså utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Växjö kommun arbetar aktivt med både hårda och mjuka trafiksäkerhetsåtgärder. Hårda åtgärder kan innebära att kommunen planerar om skyltningen, anlägger av- och påstigningsplatser, bygger farthinder (t.ex. gupp), sätter upp gång- och cykelgrindar och bilfållor.

Mjuka åtgärder innebär att kommunen försöker arbeta med attityder och värderingar i trafiken. Genom att jobba tillsammans med skolor, företag och ideella organisationer har kommunen goda förutsättningar att lyckas med att skapa en god trafikmiljö.

Ögonkontakt sökes i trafiken

Ögonkontakt sökes i trafiken är kommunens trafiksäkerhetskampanj sedan 2001. Målet är att minska trafikolyckorna och göra oss trafikanter mer ödmjuka. Läs mer på vår webbplats www.vaxjo.se/ogonkontakt

Rondeller/Cirkulationsplatser

Växjö kommun insåg tidigt fördelarna med cirkulationsplatser/rondeller och redan i slutet på 80-talet ingick kommunen i ett större projekt kring minirondeller.

30-områden

Vi arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor i Växjö stad, men också ute i kommunens tätorter.

Trafiksäkerheten ökar då alla tar det lite lugnare! För att lugna ner trafiken har kommunen gjort en del bostadsområden till områden där man inte får köra mer än i 30 km/h. Lägre hastighet ger en positiv verkan på miljön, ett lugnare tempo och en ökad trygghet utanför skolor och förskolor.

”Nollvision Öster” kallades det första projektet med att sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h i hela stadsdelen Öster. Arbetet med att sänka hastigheten i befintliga bostadsområden har sedan fortsatt med mycket goda resultat. Idag räknas alla stadsdelar i Växjö till 30 områden. Även våra tätorter har 30 områden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Trafik och stadsplanering