Trafikutveckling

Växjö står inför stora utmaningar med en växande befolkning, flera pågående utbyggnadsområden och stora ombyggnadsprojekt.

Växjö centrum håller på att förändras bland annat genom järnvägsområdet och andra förtätningsprojekt. Det här kommer att ställa krav på framtidens trafik och infrastruktur.

När det gäller trafik, transporter och kommunikationer jobbar kommunen i enlighet med målen i översiktsplanen för att möta framtiden och den växande befolkningen.

I översiktsplanen är ett av målen att Växjö skall bli "en tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel". Hur vi ska nå detta mål och vilka vägval vi måste göra inför framtiden och vilka strategier vi ska arbeta efter står i Transportplanen.

Ett hållbart transportsystem

Vi har även tagit fram ett antal analys- och utredningsrapporter när det gäller parkeringsstrategi och trafikplan centrum.

Målet med dessa planer och strategier är att de ska bidra till att ett moderniserat transportsystem skapas. Planerna ska utgöra ett planeringsunderlag för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. De ska ligga till grund för all trafikrelaterad planering i och runt Växjö.

Du hittar alla planer och strategier under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2019
Trafik och stadsplanering