Trafikutveckling

Växjö står inför stora utmaningar med en växande befolkning, flera pågående utbyggnadsområden och stora ombyggnadsprojekt.

Växjö centrum håller på att förändras bland annat genom järnvägsområdet och andra förtätningsprojekt. Det här ställer krav på framtidens trafik och infrastruktur.

När det gäller trafik, transporter och kommunikationer jobbar kommunen i enlighet med målen i översiktsplanen för att möta framtiden och den växande befolkningen.

I översiktsplanen är ett av målen att Växjö ska bli "en tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel". Hur vi ska nå detta mål och vilka vägval vi måste göra inför framtiden står i Transportplanen.

Ett hållbart transportsystem

Kommunen har även tagit fram ett antal analys- och utredningsrapporter när det gäller parkeringsstrategi och trafikplan centrum. Målet med dessa planer och strategier är att de ska bidra till att ett moderniserat transportsystem skapas. Planerna ska utgöra ett planeringsunderlag för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. De ska ligga till grund för all trafikrelaterad planering i och runt Växjö.

Du hittar alla planer och strategier under rubriken Relaterade dokument.

Parkeringsriktlinjer i exploatering samt plan- och bygglovsprocess

Växjö kommun har ingen skyldighet att ordna parkeringar, däremot har vi ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen.

Som stöd har vi, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm eller p-tal som används i detaljplanering och bygglovsprövning. Nya p-tal antogs 2019-06-24 och ska fungera som stöd och hjälpmedel i exploatering samt plan- och byggprocessen.

Växjö p-tal består av ett styrande dokument samt en räknesnurra som är ett hjälpmedel för hur p-talen kan användas vid exempelvis bygglovsinlämning. Du kan ta del av dokumentet och räknesnurran under rubriken Relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022