Bostäder i Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Hagavik består av flera etapper, varav etapp 1 redan är utbyggd.

Bostäder i etapp 2

I området vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro pågår ett detaljplanearbete i syfte att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är också att få till kommunalt vatten och avlopp.

Tanken är att skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur norr om smalspåret medan området söder om smalspåret ska ha mer blandad bebyggelse och varierade byggnadshöjder

Detaljplaneprocessen etapp 2

Under hösten 2019 var detaljplaneförslaget för Hagavik etapp 2 ute på granskning. Det har kommit in en del synpunkter i samband med granskningen av planförslaget. Synpunkterna har bland annat handlat om strandskyddet. Vi kommer nu att se över frågan om strandskyddet och utreda om att låta strandskyddslinjen ligga kvar för att bättre uppfylla strandskyddslagstiftningens krav.

Detaljplanen för etapp 2

I juni 2021 fick Växjö kommun avslag på sin ansökan om att flytta den fridlysta knäroten i Hagavik. Sedan dess har kommunen sett över vilka möjligheter som finns och har nu bestämt sig för att fortsätta planläggningen.

Nu påbörjas processen med att justera detaljplaneförslaget, göra nya utredningar, däribland ny gatukostandsutredning samt att göra om plankartan. Beroende på hur stora förändringarna blir kommer kommunen att gå ut på samråd eller granskning. Oavsett om det blir samråd eller granskning kommer du som bor i området att få ta del av de nya handlingarna och ha möjlighet att lämna synpunkter. Vår ambition är att detta kan ske tidigast våren 2022.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-10-13 , 103 kB.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-07-07 , 102 kB.

Förhandsbesked

Under tiden som arbetet pågår med hur gator samt vatten- och avloppsledningar ska placeras i området kommer Växjö kommun inte kunna godkänna ny byggnation i Hagavik. Du får fortfarande underhålla din fastighet och använda den byggrätt som finns för tomten enligt områdets nu gällande områdesbestämmelser men vi kan inte ge exempelvis förhandsbesked för fler fastigheter i området eftersom detta även påverkar kommande gatukostnadsutredning

Knärot, en fridlyst orkidé

I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens för att få flytta orkidén. Mark- och miljödomstolen gav, i mars, dispens för att flytta knäroten. Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Fridlyst orkidé - nyhet

Bostäder i etapp 3

Kommunen har tagit fram en ny detaljplanen för etapp 3, på platsen där asfaltsupplaget söder om Björnvägen ligger, i närheten till Norremark. Här planeras det för blandad bebyggelse med cirka 270 lägenheter.

Under 2022-2024 pågår arbete med gator samt vatten- och avloppsledningar i området. Därefter kan arbetet med bostäderna börja.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021