Frågor och svar om Växjö stationsområde

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som har ställts om Växjö stationsområde. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Undrar du något?

Kontakta kommunen på telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se

Varför och hur anordnades en arkitekttävling?

Växjö kommun vill göra något unikt och anordnade därför en arkitekttävling för att få in flera förslag från olika arkitekter. Arkitekttävlingen startade med en öppen intresseanmälan. Tävlingen annonserades både nationellt och internationellt där alla arkitekter som ville fick möjlighet att lämna in en intresseanmälan.

Därefter valde en urvalsjury ut fem arkitektföretag som fick tävla vidare om att rita nya stationen och kommunhuset. Urvalet byggde bland annat på en sammantagen bedömning utifrån det material som lämnades in, tidigare referenser och projekt samt förmåga att organisera, leda och att kunna gestalta funktionella och ekonomiskt genomförbara lösningar.

De fem arkitektföretagen tävlade sedan vidare om att rita nya stationen och kommunhuset i Växjö. Tävlingsjuryn hade sedan följande kriterier i bedömningen av förslagen:

  • Kvalitet och gestaltning
  • Funktion, samband, logistik och tillgänglighet
  • Förutsättningar att det ska vara ett kostnadseffektivt byggande för framtiden
  • Material och hållbarhet, fokus på hållbarhet enligt certifiering Miljöbyggnad GULD

Tävlingsprogrammet i sin helhet. , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tävlingsjuryn bestod av representanter från Växjö kommun, Jernhusen, VKAB och två externa arkitekter.

I januari 2017 blev det klart att White Arkitekter var vinnare i tävlingen. När projektet gick in i fas 2 genomförde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling, där valet föll på Sweco.

Vilka satt i juryn?

Urvalsjuryn

Marie Hallsten-Eriksson (Växjö kommun)
Per Gustafsson (Växjö kommun)
Paul Herbertsson (Växjö kommun)
David Johansson (Växjö kommun)
Andreas Meyer (Jernhusen)
Christer Carlsson (Vöfab)
Ingvar Eek (Vöfab)

Tävlingsjuryn

Ordförande Per Schöldberg (C), kommunalråd och kommunstyrelsens representant
Gert Wingårdh, extern arkitekt
Dorte Mandrup, extern arkitekt
Henrik Wibroe, stadsarkitekt Växjö kommun
Catharina Winberg (M), kommunstyrelsens representant
Tony Lundstedt (S), kommunstyrelsens representant
Thomas Fröslev, Jernhusen
Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
Ove Dahl, projektledare nya stadshuset, Växjö kommun

Kunde jag se alla bidrag som var med och tävlade?

Alla fem bidragen ställdes ut för allmänheten efter att tävlingen var avslutad. Utställningen fanns på stadsbiblioteket den 26 januari - 26 februari 2017.

Varför vann White Arkitekters förslag?

I tävlingsprogrammet fanns fem olika kriterier för utvärderingen och juryn var enig om att detta förslag låg i topp i samtliga kriterier och bäst uppfyllde Växjö kommuns och Jernhusens behov och önskemål.

Motiveringen lyder:

Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad. Mot norr och längs Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Däröver reser sig ett tak i fyra våningar som skapar byggnadens egen identitet. Byggnaden har fått en rationell och effektiv utformning och har bedömts vara kostnadseffektiv såväl i byggkostnad, drift som underhåll.

Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur, på bron, i Klostergatans fond och österut mot det nya Stadshustorget. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden. Stadshusets reception på andra våningen kan enkelt nås från alla tre entréer. Från entrén mot öster kopplas stadshus och station tydligt samman med en tilltalande bred trappa, utformad som en mötesplats, med plats att sitta i och uppleva staden från. Stadshusets entré och reception, stationens food court och väntsal och ”Växjös vardagsrum” skapar tillsammans genom rummens disponering en god samverkan, stor öppenhet och fantastisk överblick. Förslaget har vidareutvecklat programmets idéer kring funktionen ”Växjös vardagsrum” och tydligt tagit idéerna ytterligare ett steg och därmed skapat plats för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgare.

”Under ett tak” redovisar interiört synliga pelare, balkar och undertak i trä som ger interiörerna en varm träkaraktär. Bjälklag av massivträskivor och ovanpåliggande installationsgolv ger en bjälklagskonstruktion som möjliggör att ge god ljudmiljö. Väl övervägda våningshöjder 4 och 6 meter som ger goda förutsättningar för en känsla av rymd och möjligheter för ett gott luftklimat. Våning 3–6 har i förslaget fått stora sammanhängande golvytor som ger stor flexibilitet för kontoren både inom varje enskild avdelning och mellan avdelningarna. Kontorsplanen redovisar lösningar med god möblerbarhet. Utformningen med mindre rum i det stora rummet säkerställer möjligheterna för en god arbetsmiljö. Väntsalen har fått ett bra läge som ger överblick till tåg och bussar. I källare redovisas en intressant lösning för parkering av cyklar och ett mindre antal bilar. Förslaget redovisar goda materialval, pelar/balk-system i trä, dubbelglasfasad, liten omslutande area i förhållande till golv area med mera som tillsammans tydligt skapar förutsättningar för att uppnå god hållbarhet, enligt tävlingsprogrammets krav Miljöbyggnad guld.

Juryn vill att förslagsställare arbetar vidare med gestaltningen av det yttre glasskiktet för att säkerställa att byggnaden ges ett uttryck hållbar över tid. Disponeringen av entrévåningen vad gäller butiker och food court bedömer juryn kan ändras för att skapa en ännu större öppenhet. Avstängningars placering, för de olika ytorna med olika öppettider, behöver ses över. Förslaget redovisar en del täta partier i entréplan mot gata, juryn vill att dessa bearbetas och att ”baksideskänsla” inte uppstår. Förslaget föreslår förtjänstfullt en ny bro söder ut med en utformning som skapar möjligheter för museets park att utvecklas till ett mer tillgängligt parkrum för staden. (utanför programmet).

Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.

Vi tycker att vi hittat ett förslag som har en hög arkitektonisk kvalitet och gestaltning som kommer att vara en tillgång i staden och i färdigställandet av stationsområdet. Vi anser också att det är en vacker byggnad, men smaken är olika. Vad som anses vara snyggt ändras hela tiden, men en byggnad står länge. Det är därför viktig att bygga något som står sig över tid. De som är bäst på att avgöra detta är erfarna arkitekter som Gert Wingårdh, Dorte Mandrup och Henrik Wibroe som har ingått i jurygruppen.

Varför fick Växjöborna inte rösta på de fem förslagen?

Uppgiften att sätta sig in i de behov och krav som verksamheterna och omgivningen ställer på den nya byggnaden är komplex, varav utseendet bara var en av alla delar som skulle bedömas.

Gruppen bestod därför av personer med erfarenhet om förslagen är genomförbara både ur ett ekonomiskt och utformningsperspektiv. Växjöborna representerades av de kommunala politikerna (Catharina Winberg, Tony Lundstedt och Per Schöldberg) som ingick i gruppen.

Varför startades en arkitekttävling innan man visste detaljbehoven?

Arkitekttävlingen var inte avsedd att genomföras för att presentera en detaljnivå av arbetsplatsen. Arkitekttävlingen startade efter att vissa grundfakta som exempelvis antal arbetsplatser, möteslokaler externt och internt, arkivbehov, förråd, kontorsservice, städ samt bilpool tagits fram tillsammans med förvaltningarna på Växjö kommun. Vi har varit tydliga med vår målbild med 600 arbetsplatser under förutsättning att man kan skapa en god flexibel arbetsmiljö för alla anställda.

De speciella delar som berör kommunens behov beskrivs i bilaga D i tävlingsprogrammet , 5 MB.. Motsvarande beskrivning av Jernhusens behov, exempelvis för yta som behövs för station och butiker, finns att läsa i bilaga C och den yta som behövs för station och butiker.

Våra arkitekter hade därmed ett stort antal grundfakta att ta hänsyn till i sina förslag med en reservation om att detaljprojekteringen skulle komma att ske i steg två i processen. Alltså efter att ett vinnande förslag presenterats.

Varför och vem har bestämt att det ska byggas en ny station och ett nytt kommunhus?

De tekniska installationerna som exempelvis ventilation och vs är väldigt dåliga i nuvarande kommunhus. Vi har därför gjort utredningar med kostnadsbedömningar som har presenterats, men man har sett att det blir billigare att bygga ett nytt hus. 2014 fick Vöfab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om kommunhuset till lägenheter. Politikerna sa ja till ombyggnationen och gav i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning och investering. Ett förslag på plats för det nya kommunhuset togs fram och valet föll på norra stationsområdet. 2015 kom Jernhusen med i bilden, eftersom de behöver en större station. Då uppkom tanken med en kombinerad byggnad med kommunhus och station. Växjö växer och stationsområdet dimensioneras nu för 100 000 invånare i Växjö.

När ska Växjös nya stations- och kommunhus vara klart?

Byggnaden är nu öppen och i drift.

Vem bygger den nya stationen och det nya kommunhuset?

Entreprenören Skanska har byggt Växjös nya stations- och kommunhus.

Hur stort blir Växjös nya stations- och kommunhus?

Byggnaden blir cirka 16 900 kvadratmeter, med en fördelning enligt:

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Det nuvarande kommunhuset har dålig ventilation, är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska ha cirka 600 arbetsplatser.
  • Stationen, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen har väntsal, butiker, restauranger med mera.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Utöver kommunhuset och stationen finns Växjös vardagsrum som fungerar som en social knutpunkt inomhus.

Hur hög, lång och bred kommer byggnaden att bli?

Huset är 6 våningar (plus källare) högt. Byggnaden är cirka 100 meter lång, 35 meter bred och 35 meter hög på högsta höjden.

Kommer stationen och kommunhuset vara i samma byggnad?

Ja. Det kommer att bli en unik kombination, där ett kommunhus placeras ovanpå en station.

Vad menar ni med "vardagsrummet"?

Det är den gemensamma huvudentrén och ska vara integrerat med övriga delar i byggnaden. Här möter du upp vänner, medresenärer och arbetskollegor. Ett exempel att likna Växjös vardagsrum med är "ringen" på centralstationen i Stockholm. Det är en plats där det alltid är ett flöde av människor på väg till tåget eller bussen.

Vad händer med gamla järnvägsstationen?

Den gamla järnvägsstationen kommer att stå kvar som byggnad men vad det blir för verksamhet där är ännu oklart.

Kan jag överklaga bygget?

Tiden för överklagande har gått ut. När byggherren lämnar in bygglovet finns en möjlighet för de som är sakägare, till exempel grannar att överklaga beslutet.

Vem ska putsa alla fönster på den nya byggnaden?

Vi kommer att bygga in tekniska lösningar så att det blir enklare att putsa fönstren på kommunhuset.

Kommer det befintliga kommunhuset att rivas?

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har sålt det nuvarande kommunhuset till Vidingehem som i sin tur kommer att bygga 240 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Det är Vidingehem som bestämmer om bostadsbygget kommer att innehålla rivning.

Entrén i det befintliga kommunhuset är ganska nytt – vad händer med den?

Det är den nya ägaren som bestämmer vad som kommer att hända med entrén men vi hoppas att den nya exploatören ser möjligheter med nuvarande entré som kan bli lämplig som samlingslokal.

Blir det någon större sal för exempelvis fullmäktigemöten i nya kommunhuset?

Nej, det blir ingen större sal. Kommunfullmäktige kommer även i fortsättningen att ha sina sammanträden i Utvandrarnas hus.

Vad händer med inredning och möblemang som finns i kommunhuset idag? På vilket sätt kommer inredningen vara präglad av hållbarhet och miljökrav i det nya kommunhuset?

Vi kommer på alla tänkbara sätt att jobba med hållbarhet vid inredning och möblering. Vi har bland annat en inredningsarkitekt involverad i projektet som jobbar med att ta fram upphandlingsunderlag och utreder möjligheten till återbruk av befintliga möbler.

Ytan i det nya kommunhuset kommer att bli cirka 40 procent mindre än nuvarande kommunhus. När vi nästan halverar ytan får vi helt enkelt inte plats med alla de möbler vi har idag.

Vårt nya sätt att jobba i det nya kommunhuset (kallas aktivitetsbaserat) kräver även mindre skrivbord. Därför behöver vi köpa in nya bord så att alla som ska jobba i huset får ändamålsenliga arbetsplatser och en bra arbetsmiljö. Möbler som vi kan ta med oss kommer vi såklart att ta med. De möbler som vi inte kan ta med oss går till kommunens så kallade möbelcirkel som tar hand om de möbler som alla våra förvaltningar och bolag av någon anledning inte behöver. De fixar till dem som behöver det och sedan kan någon annan i kommunkoncernen använda dem – fullt återbruk.

Är det Vöfab som kommer att äga det nya kommunhuset?

Ja. Det finns inga andra planer i nuläget.

Vilka verksamheter kommer att finnas i den nya stationen och kommunhuset?

I första hand kommer de kommunala verksamheterna som arbetar nära invånarna att finnas där. I stora drag är det de verksamheter som idag finns i kvarteret Ansgarius med något undantag. Ett nytillskott är exempelvis turistinformationen som också kommer att ha sin verksamhet i det nya kommunhuset.

I det nya stationshuset kommer det, utom den nya stationen, att finnas butiker och restauranger. Vilka butiker och restauranger det blir är i dagsläget inte bestämt.

Vad händer med bron när det ska bli en ny station och kommunhus?

Bron blir inbyggd på delen genom kommunhuset och kommer i övrigt att fungera exakt som idag men med en trevligare miljö att passera.

Har ni någon kontakt med invånarna, med deras synpunkter och önskemål?

Vi har regelbundet haft presentationer för allmänheten på stadsbiblioteket i Växjö. Dessutom finns det möjlighet att ställa frågor och få svar inom tre arbetsdagar i formuläret överst på den här sidan. Du är såklart också välkommen att kontakta oss och lämna synpunkter på info@vaxjo.se eller 0470-410 00. Vill du lämna dina synpunkter genom medborgarförslag går det också bra.

Hur ser styrningen för projektet ut?

Den politiska styrgruppen, som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet, består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Andreas Olsson (C).

Den operativa styrgruppen består av Monica Skagne (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset), Christer Carlsson (Vöfab:s vd) Louise Johansson (lokalförsörjning) och Tony Söderna (projektledare Vöfab).

I det här projektet finns även externa, oberoende ekonomiska granskare, som löpande följer projektets ekonomiska utveckling.

Hur ska jag ta mig till och från stationen med bil när ni stänger av Norra Järnvägsgatan?

På Södra bantorget framför muséet och World Trade Center finns det gott om korttidsparkeringar och nedfart till parkeringsgarage med möjlighet till långtidsparkering i upp till 8 dygn.

Hur blir det med parkeringsplatser i den nya stationen och kommunhuset?

I källaren kommer det att finnas 25 parkeringsplatser reserverade för kommunens bilpool och verksamhetsfordon.

Det kommer finnas 92 parkeringsplatser i närheten av det nya kommunhuset på antingen kvarteret Norrtull (vid Norrtullskolan) eller vid kvarteret Fabriken (vid polishuset).

Hur blir det med snabbladdare (20–30 minuter) för elbilar när det nya kommunhuset byggs?

I dagsläget planeras det bland annat för det i det nya parkeringshuset som planeras att byggas i kvarteret Fabriken bakom nuvarande polishus samt på befintlig parkering vid järnvägsområdet. I direkt anslutning till kommunhuset kommer det inte finnas plats för fordonsuppställning och därmed ingen plats för snabbladdare.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023