Förstudie: kommunalt VA i Barnsjön

Strax söder om Växjö stad ligger Barnsjön – ett fritidshusområde med cirka 40 hus längs sjöns östra och södra strand. I området är det enskild vatten- och avloppsförsörjningen och några hus saknar anordning för dricksvatten.

Just nu arbetar Växjö kommun med att utreda hur området ska utvecklas i framtiden samt hur området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Förstudien bedöms vara klar hösten 2021. Därefter kan eventuellt arbete med att ta fram en ny detaljplan för hela eller delar av området börja. Arbetet med en detaljplan tar cirka 1–3 år.

Beslut om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp tas slutligen av kommunfullmäktige och utbyggnaden är troligtvis färdig tidigast om 5 år.

Om det blir ett verksamhetsområde behöver fastighetsägare i området betala en anslutningsavgift. Avgiften baseras på taxeringsåret då anslutningen görs.

Steg ett är att ta fram en förstudie över hur området ska utvecklas. Därefter ska beslut om utökat verksamhetsområde lyftas till tekniska nämnden och därefter kommunfullmäktige.

I dagsläget ligger en byggnadsplan som begränsar byggrätten samt inte gör det möjligt att bygga avloppsanläggningar. För att möjliggöra för kommunalt VA behöver en ny detaljplan tas fram. Skulle kommunen välja att inte göra en ny detaljplan, utan endast en ändring i byggnadsplanen, kommer begränsningarna i byggrätten ligga kvar. Det motverkar möjligheten till permanentbebyggelse. För att motivera kostnaden av anslutningsavgiften ser kommunen det som angeläget att utöka byggrätten och tillåta permanentbebyggelse.

I dagsläget kan vi endast ge ungefärliga anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) baserat på va-taxa för 2021. Avgiften som blir för fastigheten tas utifrån det taxeringsåret anslutningen görs.

Avgiften påverkas även av en mängd parametrar. Exempelvis hur stor är tomten? Ska endast vatten anslutas? Ska vatten, spill- och dagvatten anslutas? Hur många lägenheter (bostadsenheter) finns på fastigheten?

Markens förutsättningar påverkas inte, exempelvis om fastighet 1 har en stor bergsknalle i vägen som måste sprängas för att få fram ledningar så kommer avgiften inte påverkas av detta, likväl kommer avgiften inte påverkas för fastighet 2 som endast har fin grusmorän.

Kan jag få rabatt om jag inte bor där permanent?

Avgiften för VA-anslutningen tas för att fastigheten ansluts till vatten och avlopp - inte det enskilda boningshuset. Är fastigheten helt obebodd och inte ens markberedd för byggnation kan taxans så kallade lägenhetsavgift plockas bort på anläggningsavgiften för att ligga vilande tills det att man bygger på fastigheten.

Vem betalar anslutningsavgiften på arrenderad mark?

Den som arrenderar en fastighet är den som står för anläggningsavgiften när anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska ske. Detsamma gäller för den som har en tomträtt. Anledningen är att den som arrenderar anses ha störst nytta av det allmänna VA-nätet och i detta avseende även ses som fastighetsägaren.

Kommer kommunen gå i borgen för lån?

Nej men möjlighet till avbetalning finns i vissa fall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021