Kommunalt VA i Barnsjön

Strax söder om Växjö stad ligger Barnsjön – ett fritidshusområde med cirka 40 hus längs sjöns östra och södra strand. I området är det enskild vatten- och avloppsförsörjningen och några hus saknar anordning för dricksvatten.

I mars 2022 tog tekniska nämnden beslut om att gå vidare med inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Barnsjön. För att kunna anlägga vatten och avlopp i området krävs att gällande byggnadsplan ändras.

Arbetet med ändring av byggnadsplanen påbörjades under våren 2024.

Beslut om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp (genom upprättande av verksamhetsområde för VA) tas slutligen av kommunfullmäktige och därefter kan utbyggnaden genomföras. Om det blir ett verksamhetsområde behöver fastighetsägare i området betala en anslutningsavgift enligt gällande taxa då anslutningen görs.

Steg ett är att ta fram en detaljplan över området, Därefter ska beslut om utökat verksamhetsområde lyftas till tekniska nämnden och därefter kommunfullmäktige innan utbyggnad av kommunalt VA kan ske i området.

I dagsläget ligger en byggnadsplan som begränsar byggrätten samt inte gör det möjligt att bygga avloppsanläggningar. För att möjliggöra för kommunalt VA behöver en ny detaljplan tas fram. För att motivera kostnaden av anslutningsavgiften ser kommunen det som angeläget att utöka byggrätten.

I dagsläget kan vi endast ge ungefärliga anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) baserat på va-taxa för 2021. Avgiften som blir för fastigheten tas utifrån det taxeringsåret anslutningen görs.

Avgiften påverkas även av en mängd parametrar. Exempelvis hur stor är tomten? Ska endast vatten anslutas? Ska vatten, spill- och dagvatten anslutas? Hur många lägenheter (bostadsenheter) finns på fastigheten?

Markens förutsättningar påverkas inte, exempelvis om fastighet 1 har en stor bergsknalle i vägen som måste sprängas för att få fram ledningar kommer avgiften inte påverkas av detta, likväl kommer avgiften inte påverkas för fastighet 2 som endast har fin grusmorän.

Kan jag få rabatt om jag inte bor där permanent?

Avgiften för VA-anslutningen tas för att fastigheten ansluts till vatten och avlopp - inte det enskilda boningshuset. Är fastigheten helt obebodd och inte ens markberedd för byggnation kan taxans så kallade lägenhetsavgift plockas bort på anläggningsavgiften för att ligga vilande tills det att man bygger på fastigheten.

Vem betalar anslutningsavgiften på arrenderad mark?

Den som arrenderar en fastighet är den som står för anläggningsavgiften när anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska ske. Detsamma gäller för den som har en tomträtt. Anledningen är att den som arrenderar anses ha störst nytta av det allmänna vatten- och avloppsnätet och i detta avseende även ses som fastighetsägaren.

Kommer kommunen gå i borgen för lån?

Nej men möjlighet till avbetalning finns i vissa fall.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024