Så planerar vi

Här hittar du planer som är av betydelse för kommunens samhällsplaneringsprocess.

Översiktsplan för Växjö kommun

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Du kan läsa mer om delarna i planen på sidan, eller läsa översiktsplan för hela kommunen.

Översiktsplan för Växjö kommun del Växjö stad

Den övergripande målbilden för Växjö stad hörs i ledorden sjöarnas stad, grön stad, tätare stad i stråk.

 • Den regionala staden – en kärna i en samverkande region.
 • Sjöarnas och parkernas stad där naturen finns runt knuten.
 • En tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel.
 • En stad för alla som bidrar till trygghet, säkerhet och folkhälsa.
 • En flerkärnig stad där centrum har kvar sin småskaliga charm.
 • Djärv arkitektur i kombination med respekt för de historiska vingslagen.

Fördjupad översiktsplan för Rottne

Rottne ska utvecklas i linje med de tre ledstjärnor attraktiv boendemiljö, centrumförnyelse samt förbättrade kommunikationer.

Utbyggnadsstrategin för Rottne är att samhället ska växa genom en sammanhållen bebyggelse där ny bebyggelse blir i direkt anslutning till eller inom tätorten. En av de viktigaste kvaliteterna är närheten till sjöarna.

Fördjupad översiktsplan för Åryd

Målbilden beskriver Åryd som den attraktiva pendlarorten där det är enkelt att bo och leva.

I Åryd finns möjlighet för både det lilla och det större företaget att verka och utvecklas. Samhället är en grönskande ort med en närvarande kulturhistoria där det alltid är nära till natur och vatten.

Översiktsplan för Ingelstad

De vidsträckta odlingsmarkerna, natur- och rekreationsområdena samt vattendragen bidrar till höga rekreationsvärden som Ingelstadborna gärna rör sig i.

I kulturlandskapet och mellan de gröna områdena blandas äldre och ny bebyggelse. Samhället har god service och goda pendlingsmöjligheter och i centrum har nya mötesplatser skapats.

Översiktsplan för Gemla-Öja

I Gemla-Öjas målbild finns fina boendemiljöer längs med Helige å och i närhet till det vackra öppna odlingslandskapet.

Längs Industrivägen utvecklas företagandet och i stationsområdet har det utvecklats företagshotell. Centrala Gemla, Stationsvägen och norrut, har utvecklats med mer service, fler bostäder och arbetsplatser och samtliga trafikslag passerar järnvägen planskilt.

Förjupad översiktsplan för Växjö centrum (rutnätsstaden)

Rutnätsstaden är riksintressant som stifts- och residensstad, för den successivt framvuxna rutnätsplanen, som skolstad, för de låga ofta putsade byggnaderna, för 1800-talets esplanadstad, för fondbyggnaderna, för stadens direkta övergång i öppen landsbygd och för järnvägsområdet.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att beskriva rutnätsstadens värde ur en kulturhistorisk synvinkel och att ge riktlinjer för centrums utveckling.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen ska i översiktsplanen visa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där det får beaktas som ett särskilt skäl för dispens av strandskyddet om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Vindbruksplanen

Vindbruksplanen, som är ett tillägg till översiktsplanen, beskriver vilka områden i Växjö kommun som bedömts lämpliga för vindkraft, områden som kan vara lämpliga för vindkraft i mindre skala samt områden som inte är lämpliga för vindkraft.

Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun

Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

De långsiktiga målen är: "Behovet av bostäder för grupper med särskilda behov ska tillgodoses" och "Bostadsbyggandet ska motsvara efterfrågan".

I bostadsförsörjningsprogrammet presenteras en demografisk analys, historiska och aktuella byggnationer, marknadsförutsättningar och förslag på insatser för varje stadsdel och kommundel. Insatser för de särskilda gruppernas bostadsbehov anges genom förslag på insatser men de ska anpassas kontinuerligt efter vilka behov som finns. 

Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun , 5 MB.

Bostadsförsörjning, behovsanalys 2020, Växjö kommun , 575 kB.

Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö – Europas första moderna trästad. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä. År 2021 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent.

Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun

Grönstrukturprogram för Växjö kommun

Parker, naturområden och sjöar är några av Växjö kommuns största gröna kvaliteter. Grönstrukturprogrammet är ett viktigt verktyg för att utveckla kommunens gröna miljöer och ett planeringsunderlag för Växjö stads och tätorternas fortsatta utveckling. Det beskriver stadens och tätorternas gröna miljöer, dess värden och funktioner.

 • Det ska vara möjligt att ta sig till parkerna, sjöarna och de större rekreationsområdena till fots och på cykel via gröna stråk.
 • Stråken ska vara rika på upplevelser, med en variation av platser som ger möjlighet till exempelvis lek, bollspel, bad, picknick, träning eller naturupplevelse.
 • Målet är att utveckla ett grönt nätverk som alla invånare har gångavstånd till.

Grönstrukturprogram för Växjö kommun , 6 MB.

Friluftsprogram för Växjö kommun

I Växjö finns många fina naturområden som ger goda förutsättningar till naturupplevelser och friluftsliv. Friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med att utveckla Växjö som friluftskommun med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen och skapa möjlighet och intresse för fler att ta sig ut i befintliga friluftsområden. Med utgångspunkt i vårt övergripande mål och Sveriges tio friluftsmål beskriver programmet tre målområden;

 • Friluftsliv för alla
 • Stark samverkan
 • Hållbar planering för friluftslivet.

Programmet beskriver också vilka som är de prioriterade friluftsområdena som vi vill utveckla och hur de kan utvecklas mot 2021.

Friluftprogram för Växjö kommun , 9 MB.

Avfallsplan

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015).

 • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
 • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
 • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
 • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
 • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
 • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
 • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.

Avfallsplan för Växjö kommun Länk till annan webbplats.

Energiplan för Växjö kommun

Växjö kommun har som mål att energianvändningen i Växjö ska komma från förnybara källor och vara så effektiv som möjligt

Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast 2020 och Växjö kommun som geografiskt område senast 2030.

Energiplan för Växjö kommun

Hållbara Växjö 2030 - Växjö kommuns hållbarhetsprogram

Hållbara Växjö 2030 pekar ut målbilder och insatser för att tillsammans kunna skapa en fantastisk plats för alla som lever, bor och verkar i Växjö både nu och i framtiden.

Hållbara Växjö 2030 , 426 kB.

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun

Planen beskriver hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter.

Arbetet med klimatanpassningsplanen har omfattat fyra områden;

 • Tekniska försörjningssystem/infrastruktur
 • Bebyggelse & byggnader
 • Naturmiljö, areella näringar (skogs- och jordbruk) & turism
 • Människors hälsa

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun

Nya fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-systemet där det finns miljö- och hälsomässigt behov samt är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. I övriga områden bör kommunen verka för utbyggnad av långsiktiga hållbara gemensamhetsanläggningar alternativt utveckling av bra enskilda VA-lösningar.

VA-policy för Växjö kommun , 202 kB.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö

Syftet med Riktlinjer för , 6 MB. stadsmiljö är att långsiktigt och enhetligt hantera alla
förändringar av allmän platsmark i stadskärnan. Genom råd och riktlinjer för
gestaltning av offentliga utomhusmiljöer i centrum ska resultatet bidra till ett
attraktivt centrum som människor vill vistas i, röra sig till och igenom. Det stärker
Växjös varumärke och identitet och ger förutsättningar för livskraftiga företag och handlare.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö , 15 MB.

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal för kommunal verksamhet

1 procent av investeringen vid ny-, till- och ombyggnation ska gå till offentlig konst.

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning för kommunal verksamhet

Transportplan

De utmaningar som Växjö står inför när det gäller transporter är framförallt följande:

 • Att staden ska kunna växa med fortsatt tillgänglighet och kvalitet i stadsmiljön.
 • Minska utsläppen av växthusgaser, andra föroreningar och buller orsakade av trafiken.
 • Öka hälsan, tryggheten och trafiksäkerheten bland medborgare.
 • Öka kostnadseffektiviteten i investering och drift av infrastruktur och transporter. Lösningarna handlar om att skapa ett mer effektivt och hållbart transportsystem.

Transportplan för Växjö kommun , 4 MB.

Cykelvägplan

I planen finns definitioner av cykelvägnät och var dessa nät finns i Växjö. Det ingår också var den nya typen av cykelöverfarter, som prioriterar cykel i korsningar, ska införas framöver för att öka framkomligheten och säkerheten för cykeltrafiken.

Cykelvägplan för Växjö kommun , 2 MB.

Trafikplan 2030

Transportplanen är tydlig, Växjö ska effektivisera transportsystemet och det ska bli mer hållbart. Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas på samma yta som idag vilket innebär att den ytkrävande bilen måste bytas ut, där alternativ finns, för att frigöra kapacitet. För att Växjö ska kunna växa från en småstad till en attraktiv stad med urbana kvaliteter behöver synsättet på att gå, cykla och åka kollektivt bli mer modern och något som är lika självklart som att åka bil. Det ökade behovet av förflyttningar till följd av fler invånare, måste till största delen tillgodoses med gång, cykel och kollektivtrafik för att det inte ska bli en ohållbar situation med orimlig tröghet och köer som följd.

Trafikplanen Växjö 2030 , 13 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Växjö växer