Strategi - kvarteret Gripen

En strategi har tagits fram gällande omvandling och bevarande av kvarteret Gripen inom kulturmiljö, riksintresset, rutnätsstaden Växjö.

Bakgrund

Växjö kommun har med hjälp av konsulter utvecklat en strategi för hur omvandling och bevarande ska ske av den byggda miljön inom kvarteret Gripen. Kvarteret Gripen är ett välbevarat exempel på en äldre gles kvartersbebyggelse med delvis välbevarade gårdsmiljöer. Byggnaderna är uppförda mellan åren 1790-1931 och är genomgående väl bevarade.

Strategin består av tre delar:

  1. Antikvarisk förundersökning
  2. Visionsidé
  3. Miljökonsekvensanalys

Samtliga underlag finns under rubriken Relaterade dokument.

Byggnadsnämndens inriktningsbeslut

Strategin ska utgöra underlag för framtida ställningstagande inom kvarteret Gripen. Kvarteret utgör ett unikt inslag med högt kulturvärde i Växjö stad och ska därför bevaras. Renoveringar bör ske med största hänsyn till sin kulturmiljö. Tillkommande kompletteringar såsom bebyggelse, gårdar och strukturer bör ligga i linje med, visa stor hänsyn och respekt inför, de historiska värden och den historiska kulturmiljön som kvarteret Gripen utgör.

Exploateringsgraden bör maximalt, med hänsyn till kulturmiljön, ligga på en nivå mellan idéskisserna alternativ B och alternativ C. Den totala byggnadshöjden bör inte överstiga befintliga byggnadshöjder inom kvarteret. Nya byggnaders placering ska prövas varsamt med hänsyn till befintlig bebyggelse, kvartersstruktur och gårdsmiljöer.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022