Att sätta igång en detaljplan

En detaljplan säger var och hur du får bygga och vad ett visst område får användas till. Om du vill bygga eller anlägga något som går emot detaljplanens bestämmelser eller om området inte är planlagt sedan innan kan du ansöka om planbesked för att ta fram eller ändra en detaljplan.

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

Du ansöker om en ny detaljplan eller ändring av detaljplan via vår e-tjänst. Din ansökan ska kort beskriva syftet med en ny detaljplan eller varför du vill ändra i en detaljplan som redan finns. I ansökan ska du också skicka med en situationsplan som visar hur du vill disponera maken och vad du vill göra på fastigheten samt en översiktskarta som visar var fastigheten ligger i kommunen. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Vem kan ansöka om planläggning?

Den som ansöker om planläggning kan vara en privat fastighetsägare, som till exempel en privatperson, ett företag eller bostadsbolag.

Om du inte äger fastigheten behöver du, innan du skickar ansökan, ordna:

Ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om att söka planbesked. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från alla. Detta och kontaktuppgifter till alla fastighetsägare ska skickas med i ansökan.

Hur lång tid tar det innan ett beslut om planbesked tas?

Beslutet ska fattas av kommunen inom 4 månader under förutsättning att din ansökan är komplett från början. Tiden kan bli längre i samråd med sökande.

Vad innebär planbesked?

Ett planbesked är ett beslut på om kommunen tänker börja arbete med detaljplan eller inte. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas.

Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas och kommunen ska motivera skriftligt sitt ställningstagande.

Positivt planbesked innebär att kommunen är beredd att inleda arbetet med detaljplan. I planbeskedet ska kommunen också presentera vilket underlag och utredningar som kan behövas i detaljplanarbetet samt när arbetet kan starta. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Vi tar en avgift för ansökan om planbesked

Vi tar ut en avgift enligt taxa. Hur stor avgiften blir beror bland annat på områdets storlek och omfattning, till exempel om det ska vara många eller få bostäder i området.

För att få veta vad det skulle kosta att ansöka om planbesked, kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 6 mars 2023