Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Ingelstad 16:8, Ingelstad

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Ingelstad 16:8. Planen vann laga kraft 2015-05-18.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en utveckling av den befintliga verksamheten, som idag inryms i kvarnbyggnaden. Genom planläggning blir det möjligt att använda byggnaden för bostads- och centrumändamål vilket tillåter bland annat café, restaurang, handel, kontor, vandrarhem, bostäder och mindre verksamheter. Inom området för camping föreslås även att mindre stugor få byggas. Området närmast Skyeån planläggs som naturmark.

Området är utpekat som LIS-område i kommunens tillägg till översiktsplanen; "Landsbygdsutveckling i strandnära läge".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer