Ingelstad 16:8, Ingelstad

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Ingelstad 16:8. Detaljplanen vann laga kraft 2015-05-18.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla befintlig verksamhet, som idag inryms i kvarnbyggnaden. Genom planläggning blir det möjligt att använda byggnaden för bostads- och centrumändamål vilket tillåter bland annat café, restaurang, handel, kontor, vandrarhem, bostäder och mindre verksamheter. Inom området för camping föreslås även att mindre stugor få byggas. Området närmast Skyeån planläggs som naturmark.

Området är utpekat som LIS-område i kommunens tillägg till översiktsplanen; "Landsbygdsutveckling i strandnära läge".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer