Rinkaby 3:1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:1 i Tävelsås. Detaljplanen fick laga kraft 2020-12-15.

Detaljplanen gör det möjligt att stycka av tomter för bostadsändamål inom planområdet.

Planen handlades med standardförfarande under samrådet men ändras till utökat förfarande inför granskningen då detaljplanen inte bedömdes följa nuvarande översiktsplan. För utökat förfarande ska granskningstiden vara minst tre veckor enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen.

Planförslaget bedömdes inte vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedömdes inte medföra betydande miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022