Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Rinkaby 3:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Rinkaby 3:1 i Tävelsås. Detaljplanen fick laga kraft den 15 december 2020.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stycka av tomter för bostadsändamål inom utpekat planområde inom fastigheten Rinkaby 3:1.

Planen handlades med standardförfarande under samrådet men ändras till utökat förfarande inför granskningen då detaljplanen inte bedöms följa nuvarande översiktsplan. För utökat förfarande ska granskningstiden vara minst tre veckor enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen.

Planförslaget bedöms inte vara förenligt med nuvarande översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2020
Växjö växer