Södra stationsområdet, centrum

Vi har tagit fram en detaljplan för södra stationsområdet, i Växjö centrum. Detaljplanen fick laga kraft 2012-05-15.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla stadens centrala mark bland annat genom att bygga en tät och blandad stadsbebyggelse, till form och innehåll. Syftet med bebyggelsen är att också att ge möjlighet för fler människor att kunna bo och arbeta i stadens centrum.

Etablering av World Trade Center (WTC) i en byggnad upp till nio våningar samt en ny angöringsplats från Söder till bangårdsområdet och resecentrum.

Cirka 700 parkeringsplatser i parkeringsgarage kommer att skapas inom planområdet. Kopplingen mellan centrum och Söder förstärks och underlättas genom en ny gång- och cykelbro över järnvägen i Vallgatans förlängning.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022