Stjärnvik 15:35, Tävelsås skola

Vi har gjort en ändring av detaljplanen för Stjärnvik 15:35, Tävelsås skola. Detaljplanen fick laga kraft 2015-09-22.

Ändringen gör det möjligt att anpassa byggrätten till den flexibilitet skolan behöver för att hitta lämpliga lösningar för skolfrågor. I den tidigare gällande detaljplanen fanns en välavgränsad byggrätt både i höjd och gränsdragning. Största bruttoarea utgjorde ett hinder för områdets flexibilitet och har därför i denna planändring tagits bort. Övriga planbestämmelser i form av markanvändning och yta för byggrätt med mera i gällande plan har inte ändrats.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023