Växjö 10:15 med flera, Södra stationsområdet (områdets västra del)

Vi har tagit fram en detaljplan för de två västligaste kvarteren på södra stationsområdet i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-01-27.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla stadens mest centrala mark bland annat genom att uppföra en tät och blandad stadsbebyggelse, till form och innehåll. Syftet med bebyggelsen är att också ge möjlighet för fler människor att kunna bo och arbeta i stadens centrum.

Denna detaljplan innefattar de två västligaste kvarteren i detaljplanen för Växjö 10:15 med flera. (södra stationsområdet), plan-nr. 0780K-P12/5, som vann laga kraft 2012-05-15. Dessa två kvarter undantogs från antagandebeslutet på grund av att förutsättningar för exploateringsavtal för planens genomförande inte var uppfyllda för dessa kvarter vid tidpunkten för beslutet.

Nu är en uppgörelse om ekonomi med underskrivet exploateringsavtal klar mellan kommunen och berörd fastighetsägare/byggherre. Resterande delar av planen (de två västliga kvarteren) har därmed antagits och vunnit laga kraft.

En ny plankarta har tagits fram som gäller de berörda kvarteren. I övrigt sker inga ändringar av planförslaget.

Senast uppdaterad: 7 december 2021