Växjö 10:56 med flera, (Bäckaslöv etapp II)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 10:56 med flera (Bäckaslöv etapp II) i Regementsstaden, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-09-26.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett helt nytt område med en variation av såväl bostäder som lokaler för verksamheter, vård, idrott och undervisning. En tät och mångfunktionell stad som möter Bokhultets naturreservat i söder. Syftet är även att skapa förbindelser över/under järnvägen för både gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik.

Bäckaslöv är en del av en långsiktig vision att förädla marken längs med järnvägen från Växjösjön i Växjö centrum ut till Norra Bergundasjön.

Den tätare bebyggelsen grupperas kring ett centralt stråk söder om järnvägen som förbinder Markenterivägens västra del med Söderleden. Söder om den tätare bebyggelsen behålls ett större grönstråk som sträcker sig genom hela området i öst-västlig riktning. Mellan grönstråket och Bokhultet planeras för en glesare bebyggelse för att möta de naturvärden som finns där.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023