Växjö 7:44 med flera (områdesbestämmelser Hagavik)

Vi har gjort ändringar i områdesbestämmelserna för Hagaviksområdet i Växjö. Planhandlingen med de nya bestämmelserna fick laga kraft 2014-06-26.

Syftet med ändringarna i områdesbestämmelserna är att, i avvaktan på en eventuell framtida detaljplaneläggning och kommunal vatten- och avloppsutbyggnad, ge fastighetsägare i Hagavik möjligheten att inom vissa ramar kunna utveckla sina fastigheter. Det innebär att fastighetsägare exempelvis ska kunna göra vissa byggnationer och installera vatten och avlopp med förutsatt att hantering av vatten och avlopp till huset kan lösas tillfredställande.

Byggnadsbestämmelserna innebär att, under förutsättning att fastighetens vatten- och avloppslösning är godkänd, får huvudbyggnad ha en så kallad bruttoarea på 125 kvadratmeter och gårdsbyggnad får vara 35 kvadratmeter. Bruttoarea avser samtliga våningsplans sammanlagda yta.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023