Grevaryds äng (Grevaryd 1:19 m. fl. och del av Grevaryd 1:8 m.m)

Växjö kommun har tagit fram ett föreslag till upphävande av delar av stads- och detaljplaner vid Grevaryds äng i Lammhult. Förslaget har varit ute på samråd och kommer nu att tas upp för beslut.

Planprocess förenklat förfarande fram till antagande

Upphävandet är en del av projektet att bilda ett nytt naturreservat vid Grevaryds äng i Lammhult. Syftet med upphävandet av nu gällande planer är att kunna möjliggöra bildandet av naturreservatet.

Förslaget innebär att delar av gällande stads- och detaljplaner (Stadsplan för del av Grevaryd 1:8 m.m och Detaljplan för Grevaryd 1:19 m. fl. i Lammhult) upphävs.

Inför beslut om antagande

Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 2023-11-15 – 2023-12-15 2023 då det fanns möjligthet att inkomma med synpunkter. Ett informationsmöte hölls även den 29 november 2023 med möjlighet att ställa frågor till kommunens representanter. Inlämnade synpunkter redovisas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kommentarer i samrådsredogörelsen.

Upphävandet av stads- och detaljplaner kommer nu att tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förbereder planförslaget inför beslut den 2024-03-07, därefter behandlas ärendet för beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden den 2024-03-21.

Frågor

Om du har frågor om förslaget är du välkommen att kontakta planarkitekt Hanna Andersson antingen via e-post info@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024