Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby)

Växjö kommun har tagit fram förslag på ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby) i Öjaby. Planförslaget har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för att därefter antas av kommunfullmäktige, preliminärt i augusti.

Planprocessens steg fram till antagande

Växjö kommun har sedan 2015 arbetet med en ny detaljplan för norra Öjaby. Detaljplanen antogs den 15 februari 2022, men överklagades och i september 2022 upphävdes beslutet av mark- och miljödomstolen. Detta med anledning av att domstolen ansåg att naturvärdesinventeringen som tagits fram i samband med arbetet inte var tillräcklig.

Under 2022 och 2023 har Växjö kommun låtit genomföra en ny naturvärdesinventering för hela planområdet och anpassat planförslaget utifrån resultatet av inventeringen. Det omarbetade planförslaget var ute på granskning under sommaren 2023.

Sammanfattning

I det nya planförslaget har Växjö kommun gjort vissa justeringar i kvartersstrukturen och placeringen av bostadskvarter. Huvudprincipen är dock densamma som i det första planförslaget, det vill säga att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby samtidigt som viktiga naturområden och grönstråk säkras. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i olika upplåtelseformer.

Ta del av det aktuella planförslaget i plusboxen Aktuella handlingar här nedanför. Planläggning utgår från planprogrammet för Norra Öjaby , 3 MB..

Frågor

Om du har frågor om planförslaget är du välkommen att kontakta planarkitekt Johanna Posch Ahl. Du når henne via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024