Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby)

Växjö kommun har tagit fram förslag på ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby) i Öjaby. Förslaget var på granskning till och med 25 augusti.

Planprocess fram till granskning.

Växjö kommun har sedan 2015 arbetet med en ny detaljplan för norra Öjaby. Detaljplanen antogs den 15 februari 2022, men överklagades och i september 2022 upphävdes beslutet av mark- och miljödomstolen. Detta med anledning av att domstolen ansåg att naturvärdesinventeringen som tagits fram i samband med arbetet inte var tillräcklig.

Under hösten 2022 och våren 2023 har Växjö kommun låtit genomföra en ny naturvärdesinventering för hela planområdet och anpassat planförslaget utifrån resultatet av inventeringen.

Sammanfattning

I det nya planförslaget har Växjö kommun gjort vissa justeringar i kvartersstrukturen och placeringen av bostadskvarter. Huvudprincipen är dock densamma som i det första planförslaget, det vill säga att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby samtidigt som viktiga naturområden och grönstråk säkras. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i olika upplåtelseformer.

Ta del av det aktuella planförslaget i plusboxen Aktuella handlingar här nedanför. Planläggning utgår från planprogrammet för Norra Öjaby , 3 MB..

Senast uppdaterad: 6 september 2023