Växjö 13:29, Teleborg

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 13:29 på Teleborg i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 4 september 2020.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder inom del av fastigheten Växjö 13:29 i stadsdelen Teleborg. Bebyggelsen ska byggas som flerbostadshus i upp till 6 våningar. Planområdet omfattar cirka 1,4 ha mark. Om husen uppförs i 3-6 våningar kan cirka 140 nya bostäder byggas. Inom fastigheten ska också parkering för de boende finnas. 

Området angränsar till Teleborgs naturreservat. Det kommer därför vara viktigt med en tydlig avgränsning mellan det privata inom planområdet och det allmänna utanför. Genom en tydlig gräns ska allmänheten även fortsatt känna sig fria att röra sig i reservatet.

Planområdet ligger längst med Teleborgsvägen i närheten av Teleborgs vattentorn.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023