Växjö 7:10 med flera (Hovsdal)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Växjö 7:10 med flera (Hovsdal), Hovshaga i Växjö stad (planuppdraget benämndes tidigare Växjö 7:8). Förslaget var ute på samråd den 8 juni till 9 augusti 2020.

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i Växjö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 80–100 bostäder samt en utökning av verksamhetsmark inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen är en del av det större utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.

Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen samt via Älgvägen för verksamhetsområdet. Gång- och cykelvägar, dagvattendammar samt åtgärder och skötselplan för naturmark och fornlämningar behandlas i detaljplanen.

Vilka delar av naturmarken berörs?

Området som ingår i detaljplanen är på 25 hektar. Kyrkogården (på 20,3 hektar) och norra delen av skogsområdet (på 26,4 hektar) är inte med i detaljplanen. I det området som ingår i detaljplanen är 11,4 hektar avsedda att fortsatt vara naturmark, i vissa delar ska naturmarken också rymma bullerskydd, dagvattenhantering och lek. Bostadsmark (bostäder, villor och flerbostadshus) utgör 5,6 hektar av planerat område, samt verksamhetsmark 7,5 hektar, varav den mesta marken redan är befintlig verksamhetsmark. Inom Hovsdal finns alltså totalt cirka 37,8 hektar skogs- och naturmark som inte berörs av byggnation.

Hur har hänsyn tagits till naturvärdena i området?

En naturinventering har gjorts inför arbetet med att ta fram en ny detaljplan. I inventeringen föreslås följande hänsyn:

  1. Spara och gynna tall och lövträd, speciellt äldre träd.
  2. Flera av skogsområdena är fina rekreationsskogar och bör sparas.
  3. Spara död ved i största möjliga mån.
  4. Lämna tallmossen i norr orörd.

Dessa förslag är något vi tar hänsyn till och genom att planlägga delar av området som naturmark säkerställs närheten till natur- och rekreationsområden/tätortsnära rekreationsskog. Genom att en skötselplan upprättas ges tydliga direktiv hur naturområdet ska utformas och skötas i framtiden.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024