Viggen 1 (Öjaby)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Viggen 1, Öjaby i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 26 februari 2021

Planprocess. Processen fram till program och samråd

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ge utökad byggrätt för bostäder inom fastigheten Viggen 1. Fastigheten är bebyggd med flerbostadshus och avsikten är att skapa möjlighet för fler bostäder. Fastigheten är sedan tidigare detaljplanelagd för bostäder, men byggrätten är fullt utnyttjad.

Detaljplanen tillåter att byggnader uppför i upp till 3 våningar. Angöring till bostäderna planeras via Toragårdsvägen likt det är i befintligt bostadsområde.

Byggherrens förslag är att bygga ytterligare två hus med lägenheter i den västra delen av fastigheten. Totalt kan det blir cirka 20-25 nya lägenheter. Exakt placering och utformning av de nya byggnaderna bestäms i bygglovet.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024