Idé till bygge och start detaljplan

Planeringsguiden sida 1 av 7.

Start av en detaljplan

Om till exempel en markägare eller kommunal nämnd ansöker om planläggning får samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan. Vanligtvis är det samhällsbyggnadsnämnden som ger uppdraget.

Ibland börjar arbetet genom att göra ett planprogram. Ett planprogram visar vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Det visar också vilka förutsättningar som finns i området. I vanliga fall tar vi fram ett planprogram om området för planen är stort och påverkar många människor på ett eller annat sätt. Ett planprogram kan användas som underlag till flera framtida detaljplaner inom ett stort område.

När kommunen tagit fram planprogrammet skickas det på så kallat samråd till ett antal myndigheter och privatpersoner som berörs. Då kan de lämna synpunkter på planprogrammet. När programsamrådet är avslutat sammanställer handläggaren alla synpunkter som har kommit in. Efter att ha tagit del av synpunkterna som kommit in beslutar samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen om arbetet med planprogrammet ska godkännas och om arbetet med att ta fram en detaljplan ska fortsätta.

I de flesta fall behövs inget planprogram. Då börjar i stället arbetet direkt med att göra ett förslag till detaljplan.

Senast uppdaterad: 3 januari 2023