Planförslag

Planeringsguiden sida 2 av 7.

Ett planförslag tas fram

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram ett förslag med bestämmelser om hur marken får användas, det vill säga hur, var och vad man får bygga, och inte får bygga. Det kallas för planförslag. I planförslaget ingår oftast en plankarta tillsammans med flera textdokument och ibland även bilder som tillhör.

Ny exploatering i ett område innebär i vanliga fall att vi tar hänsyn till olika synvinklar och intressen och väger dem mot varandra. Olika personer och myndigheter har olika intresseområden som de vill att man tar hänsyn till, eftersom de har nytta av olika saker. Det kan röra till exempel djur- och naturvärden, hur vatten och avlopp ska hanteras, eventuella bullerstörningar, bil- och cykeltrafik med mera. Därför formar vi ibland en projektgrupp som arbetar med det nya området. I projektgruppen ingår medarbetare med olika ansvarsområden från kommunen. Ibland samordnas projektgruppens arbete av samhällsbyggnadsförvaltningens planhandläggare själv och ibland har en projektledare ansvar för att leda och samordna arbetet. Det är vanligt att olika typer av utredningar tas fram i detta steg.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022