Sjöskogen - en detaljplan blir till

Här beskrivs de olika stegen i ett exempelprojekt. Exempelprojektet är ett bostadsområde men kunde lika gärna ha varit ett handelsområde. Planprocessen ser likadan ut för andra typer av områden.

Sjöskogen finns inte i verkligheten men det finns flera projekt som liknar det vi beskriver i exemplet "Sjöskogen".

Idé till bygge/start detaljplan

Kommunens politiker har redan i arbetet med översiktsplanen kommit överens om att området runt "Sjöskogen" ska användas för att bygga bostäder. Översiktsplanen används som underlag för beslut om hur vi ska använda mark- och vattenområden. Den ska i stora drag visa vilka områden som passar för olika typer av användning. Nu ger politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag till stadsbyggnadskontorets förvaltningschef att ta fram en detaljplan för Sjöskogen.

Ett planprogram tas fram

Området runt Sjöskogen som kommunen vill bygga bostäder i har stor betydelse för staden. Här finns spår av gammal bebyggelse och många använder området för motion och skogspromenader.

Kommunen måste undersöka hur bland annat naturen i och trafikmiljön runt Sjöskogen kommer att påverkas om vi bygger ett bostadsområde. En handläggare får i uppdrag att ta fram ett planprogram för området. Där ska handläggaren undersöka till exempel övergripande frågor om friluftsliv, naturmiljö, trafik, bebyggelse och verksamheter.

Planprogrammet skickas på samråd

När handläggaren har tagit fram planprogrammet för Sjöskogen skickas det på så kallat samråd till ett antal myndigheter och privatpersoner som berörs. Då kan de lämna synpunkter på planprogrammet. En granne gillar inte att det finns planer på bostadsområde och lämnar sina synpunkter skriftligt.

När programsamrådet är avslutat sammanställer handläggaren alla synpunkter som har kommit in. Handläggaren går igenom grannens synpunkter men bedömer att kommunen inte behöver göra någon mer undersökning. Med synpunkterna som underlag fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut. Trots grannens synpunkter beslutar nämnden att fortsätta arbetet med bostadsområdet Sjöskogen.

Ett planförslag tas fram

Arbetet med detaljplanen fortsätter. Nu har kommunen format en projektgrupp som arbetar med Sjöskogen. Projektgruppen tar fram mer ingående bestämmelser om hur planens olika markytor ska utformas och användas. Projektgruppen utreder hur Sjöskogen kan påverka staden som helhet när det handlar om till exempel vattenförsörjning, buller och luftkvalitet.

Planförslaget skickas på samråd

Nu är det dags att skicka förslaget på detaljplan på samråd till olika myndigheter och till det nya områdets närmaste grannar. Samråd betyder att dessa kan lämna synpunkter på förslaget. Grannen är fortfarande missnöjd och skickar in sina synpunkter igen.

Handläggaren sammanställer alla synpunkter som har kommit in. Grannens synpunkter tillsammans med några andra grannars synpunkter gör att projektgruppen får göra en analys av hur hanteringen av vatten och avlopp kommer påverkas av det nya området. Den analysen läggs till i planförslaget. För att till viss del tillmötesgå grannens synpunkt justeras också utformningen av planförslagets ena del.

När de sista undersökningarna är klara presenterar handläggaren synpunkterna som har kommit in och det nya planförslaget för samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutar att kommunen ska fortsätta planläggningen av området. Förslaget skickas nu på granskning.

Planförslaget skickas på granskning

Sjöskogens närmaste grannar får ett brev i brevlådan med information om att ett planförslag finns ute för granskning och att de kan lämna sina synpunkter under tiden granskningen pågår. Planförslaget ställs ut på flera platser i Växjö, till exempel på stadsbiblioteket. I lokaltidningen finns även en annons under kungörelser som talar om var du kan läsa och se förslaget.

Grannen Gustavsson är fortfarande inte helt nöjd med planförslaget. Han skickar in sina åsikter igen om planeringen i Sjöskogen. När granskningen är avslutad sammanställer handläggaren alla synpunkter som har kommit in och ger svar på dem i ett så kallat utlåtande.

Beslut att planförslaget ska antas

Vid samhällsbyggnadsnämndens möte presenterar handläggaren än en gång planförslaget, synpunkterna som har kommit in och svaren på dem. Nämnden beslutar att anta planförslaget. Grannen som har nämnts och andra grannar som har skickat in skriftliga synpunkter, som inte har blivit tillgodosedda i planen, får ett brev hem i brevlådan med information om att planen är antagen.

Planen blir överklagad

Grannen har fått beslutet om att planen är antagen. Eftersom han fortfarande inte är nöjd med planerna i Sjöskogen överklagar han beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen beslutar att planförslaget ska antas. Grannen överklagar beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutar att planförslaget ska antas. Grannen har gjort allt han har kunnat för att stoppa planerna på bostadsområdet Sjöskogen.

Detaljplanen vinner laga kraft

Tre veckor efter att detaljplanen antas vinner beslutet laga kraft. Det betyder att detaljplanen inte längre kan överklagas och bestämmelserna i planen börjar gälla för planområdet.

Handläggaren får ett meddelande från Mark- och miljööverdomstolen om att planen har blivit antagen. Handläggaren lämnar över detaljplanen till exploatören. Exploatören är den som bygger eller bara äger marken och låter någon annan bygga. Exploatören kan nu börja arbetet med att förbereda området för markanvändningen genom att bland annat ansöka om bygglov och förbereda marken.

Senast uppdaterad: 3 januari 2023