Orts- och områdesanalyser

Ortsanalyserna är en del i underlaget till översiktsplanen. De är också underlag för annan samhällsplanering och för beslut i enskilda ärenden som har med byggande och annan mark- och vattenanvändning att göra.

Ortsanalyserna ger en sammanställning av kunskaper som politiker, allmänhet och planerare behöver för att kunna förstå platsens historia, dagens situation och framtidsmöjligheter och därmed kunna forma en lokalt utvecklingsinriktad planeringsprocess. Analysen är levande i den meningen att de regelbundet ses över och hålls uppdaterade.

Under 2018 genomförde vi en rad aktiviteter för att hämta in synpunkter på dessa analyser, på gällande översiktsplan samt på vilka mål som den nya översiktsplanen bör uppnå.

Vi har bland annat tagit fram analyser för Växjö stad och alla kommundelscentra och analyserat Växjös roll i ett regionalt perspektiv. Utifrån en genomgång av viktiga nationella, regionala och kommunala målsättningar och program har vi formulerat ett förslag till ”hållbarhetsdefinition”, det vill säga vad som karaktäriserar en hållbar Växjö kommun, dess stad, orter och landsbygd.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022