Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid Nästa sammanträde är den 30 augusti 2017, kl 09.00

Plats  A-salen, kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). 

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 30 augsuti

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande
 5. Information från förvaltningen
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Inkomna skrivelser till nämnden 2017
 8. Redovisning av delegeringsbeslut 2017
 9. Budgetuppföljning 2017 klockan 10:00
 10. Information om utredning avseende felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt
  bistånd klockan 10:35
 11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 2017.
 12. Beslut om komplettering av plan för fossilbränslefritt
 13. Information om ensamkommande ungdomar som fyller 18 år
 14. Information om uppdrag från Kommunstyrelsen om extratjänster i välfärden
 15. Beslut om yttrande till Kommunfullmäktige om granskningsrapport avhanteringen av riktade statsbidrag hos utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden samt granskningsrapport om kommunenskostnader för vissa skolformer
 16. Beslut om yttrande avseende Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)
 17. Beslut om att välja Jonas Ek (S) som ledamot i NAVAU.
 18. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga ca en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati