Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 22 november 2017, klockan 09.00
Plats: A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 22 november

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande
 5. Information från förvaltningen
 6. Inkomna skrivelser till nämnden 2017
 7. Redovisning av delegeringsbeslut 2017
 8. Budgetuppföljning september 2017
 9. Internbudget 2018 med verksamhetsplan 2019-2020
 10. Redovisning av kartläggning av hushåll med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 27 månader.
 11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 2017.
 12. Loggningskontroll och avvikelserapport 2017
 13. Beslut om ändring i riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 14. Beslut om ändringar i delegeringsförteckningen.
 15. Yttrande om Medborgarförslag om ett NP-centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning KS 2017–00541.
 16. Beslut om sammanträdestider för NAV, NAVAU och IU samt beredskapsschema för 2018
 17. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga ca en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kanslilänk till annan webbplats.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2017
Politik och demokrati