Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hanefors blir nytt naturreservat i Växjö kommun

Växjö kommun har beslutat att bilda naturreservatet Hanefors. Naturreservatet blir 7,7 hektar stort och området ligger cirka 1,5 kilometer söder om Ingelstad.

Beslutet fattades i samhällsbyggnadsnämnden den 23 mars.

- Vi tycker det är viktigt att prioritera skyddsvärd mark. I Hanefors är den biologiska mångfalden hög och många använder området för motion, avkoppling och friluftsliv. Genom att bilda ett naturreservat kan vi bevara och vårda de värdefulla natur- och kulturmiljöerna, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

När Hanefors blir naturreservat kommer de vattendrag, våtmarker, lövnaturskog, betesmarker, och blandskogar som finns i området att vårdas, bevaras och återställas enligt en skötselplan.

Redan 2019 påbörjade Växjö kommun ett arbete med att förstärka naturvärdena i Hanefors. Den gamla dammen revs och vattenmiljöerna restaurerades. Detta skapade fria vandringsvägar för fiskarna och bra miljö för växtlivet. Inom det projektet anlades också stigar, gångbroar och sittplatser, för att underlätta för besökare att ta del av miljön.

- Ett av våra syften med naturreservatet är att främja friluftsliv och naturupplevelser. Under året kommer vi fortsätta arbetet med ökad tillgänglighet i området, så att fler kan uppleva den fantastiska naturen vid Hanefors, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I samband med reservatsbildningen kommer det under året bland annat anläggas fler stigar, sättas upp informations- och hänvisningsskyltar, byggas spänger och sättas upp räcken.

- På längre sikt kommer vi arbeta mer med friluftsanläggningar och att tillgängliggöra kulturmiljölämningarna i området, säger Sofia Käll-Karlsson, kommunekolog.

Om Hanefors

Området Hanefors ligger i Ingelstad och har en historik av höga naturvärden. Området har länge agerat friluftsmark åt Ingelstadborna och är utpekat som natur och rekreation i gällande översiktsplan för Ingelstad, Växjö kommun.

Grönstrukturprogrammet och friluftsprogrammet pekar också ut Hanefors som kärnområde för biologisk mångfald samt prioriterat område för rekreation, motion och friluftsliv. Bildandet av detta naturreservat bidrar till uppfyllande av Växjö kommuns hållbarhetsprogram.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023