Nya regelverk för föreningsstöd

Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och kultur – och fritidsnämnden har fattat beslut om nya regelverk för föreningsstöd. De nya regelverken träder i kraft 1 januari 2024 och gäller alla typer av föreningar som är stödberättigade av Växjö kommun.

Arbetet med översynen av Växjö kommuns föreningsstöd har pågått sedan 2020 där syftet varit att förbättra tydlighet, transparens och likvärdighet samt stöd som möter föreningarnas behov. Stödberättigade föreningar har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget genom ett remissförfarande, där svaren har tagits i beaktning inför beslut av nya regelverk.

Mer specifik information om förändringen av stöd och hur detta påverkar föreningen kommer att skickas ut till respektive förening under oktober månad. Informationen mailas till den/de personer som är registrerade som föreningens administratör/er i Växjö kommuns bidragssystem R-bok.

Kort om förslaget till nytt föreningsstöd

Det nya föreningsstödet innebär olika form av förändring beroende på stödformen. Här är en sammanfattning av några av förändringarna i det nya regelverket:

För idrotts- och fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet

 • För föreningar som äger eller ansvarar för lokaler/anläggningar införs ett nytt driftstöd baserat på en förutbestämd schablonsumma som i sin tur är beräknad efter lokaltyp, storlek på lokal och driftskostnader. Det ska ersätta nuvarande anläggningsstöd som utgår från ett procentuellt stöd och en schablonsumma.
 • En ny föreningstaxa ersätter nuvarande hyresstöd till föreningar med barn – och ungdomsverksamhet som hyr kommunala lokaler. Ändringen innebär ingen skillnad i hyreskostnad gällande kommunala lokaler för föreningar med barn – och ungdomsverksamhet.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som hyr lokal av en privat aktör får ett höjt hyresstöd, från 45 procent till 70 procent av hyreskostnaden. En upptrappning av stödet görs under tre år.
 • Höjning av takbeloppet (maxsumman i relation till barn – och ungdomsverksamhet) för lokal- och anläggningsstöd.

För kulturföreningar och kulturaktörer

 • Tydligare bedömningsgrunder och kategoriindelningar för det långsiktiga kulturstödet.
 • Ett nytt verksamhetsstöd för kulturföreningar med verksamhet i mindre omfattning. Verksamhetsstödet gäller både för medlemsverksamhet och publik verksamhet.

För samhällsföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar och byalag

 • Nytt driftsstöd för allmänna samlingslokaler ersätter nuvarande driftbidrag. Driftstödet baseras på en förutbestämd schablonsumma som är beräknad utifrån lokaltyp, storlek på lokal och driftskostnader.
 • Nytt verksamhetsstöd, uppdelat på grund- och utvecklingsstöd och som utgår från omfattningen av föreningens verksamhet. Verksamhetsstödet ersätter nuvarande ”byapeng”.

För pensionärs- och funktionsrättsföreningar

 • Nytt stöd för hyreskostnader för föreningsaktiviteter och ett nytt aktivitetsstöd som är baserad på omfattningen av föreningens verksamhet.
 • Medlemsstöd finns kvar, men utgör en mindre del av föreningsstödet.
 • Nytt projektstöd.
Senast uppdaterad: 28 september 2023