Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppdrag om att skapa ny högstadieskola i Hagavik

​Växjö växer och analyser visar att det i framtiden kommer bli brist på högstadieplatser i Växjö stad. Kommunstyrelsen gav därför idag kommunchef Monica Skagne i uppdrag att starta upp projektet med en ny högstadieskola.

- Redan nu är antalet platser på befintliga högstadieskolor nära fullt utnyttjade, inte minst i norra delen av Växjö. Behovet kommer att öka framöver och det är viktigt att vi är redo att möta detta behov, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Prognosen för befolkningsutvecklingen för elever i årskurs 7–9 visar på en ökning med nästan 500 elever fram till år 2030. En ny högstadieskola i norra Växjö beräknas ta emot en stor del av denna ökning. Högstadieskolan, med det föreslagna namnet Hagavikskolan, planeras för totalt 630 elever.

Skolan planeras att ligga i det nya bostadsområdet Hagavik, där det nu pågår ett detaljplanearbete.

I samband med nybyggnationen har flera verksamheter sett över sina behov och i uppdraget ligger också att, i samverkan med flera förvaltningar och kommunala bolaget Vöfab, skapa:

  • Ny sporthall. Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av mer yta för inomhusidrott då det är brist på detta i norra och nordöstra delen av Växjö. Behovet pekar på en sporthall på 23x43 meter.
  • Nytt produktionskök med kapacitet på 3 000 portioner.

- Vår måltidsorganisation har behov av att öka hela sin måltidskapacitet och det är glädjande att vi i detta projekt har möjlighet att bygga ett nytt produktionskök som dels kan försörja den nya skolan med mat, dels även kunna laga fler portioner för att leverera ut till andra verksamheter, säger Eva Johansson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

- Vi ser ett stort behov av en sporthall i norra och nordöstra delen av Växjö, där det idag saknas detta. Det är en bra lösning att vi kan tillgodose detta behov i samband med byggnation av ny högstadieskola, Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Nu startar arbetet med en behovsanalys. Nästa beslut, om att starta projektering, beräknas tas hösten 2020.

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2018 om ett inriktningsbeslut för att utreda möjligheterna till att bygga en ny högstadieskola om minst 7 paralleller utmed Björnvägen.

Om området

Området ligger på det tidigare asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra Lugnet i nordöstra delen av Växjö. Växjö kommun håller på att ta fram en detaljplan för området som är ute på samråd till mitten av maj 2020. Detaljplanen ska göra det möjligt att starta en skola i den västra delen, bostäder i mitten och icke störande verksamheter i öster. 

Senast uppdaterad: 11 februari 2022