Guide till hållbara evenemang

Ett bra evenemang är en god upplevelse

Ett evenemang skapar upplevelser och sammanhang för Växjö Kommuns invånare, företag och besökare. Hållbarhet handlar om att tillgodose ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart arbete. Genom att arbeta för ett hållbart evenemang minskas evenemangets negativa påverkan på människor och miljö. Ett hållbart evenemang tar ansvar för sin miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan för en god upplevelse och framtidens Växjö.

Hållbarhetsaspekter

Arbetet för ekologisk hållbarhet inbegriper att verka för att minska evenemangets negativa påverkan på miljön, klimatet, djur och människor. Det innebär att i alla steg av evenemanget arbeta för att minska resursanvändningen och minimera evenemangets miljö- och klimatpåverkan.

Tänk på att välja dekorationer som ballonger, konfetti och liknande som är nedbrytbara.

Arbete för social hållbarhet inbegriper att verka för ett inkluderande och tillgängligt samhälle. Ett evenemang som verkar för att skapa möjligheter för alla att delta på lika villkor, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomiskbakgrund bidrar till den sociala hållbarheten.

Ekonomisk hållbarhet innebär att verka för en ekonomisk utveckling genom att skapa tillväxt, ta vara på resurser och bidra till utveckling utan negativ påverkan på det ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet.

Evenemangssteg

Genom att få med hållbarhetsaspekterna redan i planeringen av evenemanget läggs grunden för hållbarhetsarbetet under genomförandet av evenemanget.

Under genomförandet av evenemanget är det viktigt att säkerhetsställa att den planerade hållbarhetsarbetet genomförs.

Uppföljning av hur hållbarhetsarbetet genomfördes under evenemanget skapar möjligheter för att finna vilka områden där hållbarhetsarbetet har fungerat och vilka områden som har en förbättringspotential

Områden för Hållbara Evenemang

Hur du väljer att kommunicera ut evenemanget kan lägga grunden för ett hållbart evenemang. Se till att funktionärer och medarbetare informeras om evenemangets hållbarhetsarbete.

Genom kommunikationen kan evenemanget verka för den sociala hållbarheten genom att använda ett inkluderande material i form av bilder och språk. En inkluderande kommunikation riktar sig till en bredare målgrupp och bidrar till att människor känner sig välkomnade att delta på lika villkor oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund

Se även över kommunikationens miljö- och klimatpåverkan. Genom att välja ett miljöanpassat material och/eller kommunicera digitalt kan evenemanget verka för den ekologiska hållbarheten.

Biologiskt Mångfald & Djurskydd

För att arbeta för ett hållbart evenemang behövs det planeras så evenemanget inte har en negativt påverka den biologiska mångfalden. Genom att uteslut användningen av icke nedbrytbara bekämpningsmedel minimeras även en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Säkerställ även att evenemanget inte sker i ett naturreservat eller naturskyddsområde.

Ett evenemang påverkas inte endast av första hands besökarna, utan även av våra sällskapsdjur och vilda djur. Genom att ta hänsyn till djurskydd kan evenemanget bli trivsamt även för djuren. Användandet av fyrverkerier riskerar djur att fara illa och bli rädda. Exkluderingen av fyrverkerier är ett exempel på hur du skapar ett hållbart och trivsamt evenemang för djuren. Trivsamhet och hållbarhet kan även skapas genom att garantera bästa tillvaron och möjlighet till avskildhet för mat och vatten för de deltagande djuren.

Resa och Boende

Valet av resa och boende är områden där det finns möjligheter till att minska sitt klimatavtryck och bidra till ett hållbart evenemang. Att välja att ta kollektivtrafiken, välja miljöcertifierade boenden eller resa grönt bidrar till att skapa ett hållbart evenemang.

I Växjö ligger tågstationen centralt i staden med gångavstånd till hotell och konferensanläggningar. Vi har vi bra gång- och cykelavstånd till andra områden i staden, exempelvis till Arenastaden och Campus. Växjö är en cykelstad och det finns möjligheter att hyra cykel för att enkelt ta sig runt.

Vid en längre sträcka stäm av att det går att resa kollektivt till evenemanget. Stäm även av att start och sluttid för evenemanget sker i samband med kollektivtrafikens avgångar. Genom att stämma av kollektivtrafiken skapas möjligheter till att resa grönare till och från evenemanget, samt skapar trygghet för besökarna till evenemanget.

Res grönt med Gröna Kronoberg erbjuder företag stöd i att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter. Genom stödet kan företag resa smartare och bidra till ett bättre klimat.

I Växjö finns en hel del hotell som är miljöcertifierade och/eller miljömärkta. Genom att välja ett hotell som satsar på sitt miljöarbete bidrar du till ett hållbart evenemang.

Energi

Genom att prioritera användningen av grön och miljömärkt el under evenemanget, med miljövänliga ljuskällor och ett energieffektivt arbete kan evenemangets negativa miljö- och klimatpåverkan minskas. Den kan även minskas genom att välja fordon under evenemanget som drivs med el eller förnybart bränsle.

Konsumtion

Genom att välja råvaror som är ekologiskt och lokalt producerade kan evenemanget göras hållbart och minska sin miljö- och klimatpåverkan. Välj även att servera klimatsmarta portionsstorlekar för att bidra till ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tydlig information om vart maten är producerad, om det finns en miljömärkning och innehållsförteckning bidrar även till ett hållbart evenemang.

En utmaning som tillkommer med försäljningen av mat och dryck är förpackningsavfall. Genom att använda miljömärkt material som är antingen återanvändbara eller komposterbara bidrar evenemanget till hållbarhetsarbetet. Undvik försäljningen av buteljerat vatten och se till att kranvatten finns lättillgängligt för deltagarna i evenemanget.

Övrig försäljning som sker under evenemanget behöver involveras i hållbarhetsarbetet. Planera inköp av försäljningen och ha en plan för överblivet material. Välj miljömärkta och etiskt märkta produkter. Genom att välja kläder producerad med ekologisk bomull bidrar evenemanget till att minska sin negativa påverkan.

Avfallshantering

Vid försäljning av mat och dryck blir matsvinn en utmaning under evenemanget. Genom att beräkna mängden mat och servera klimatsmarta portionsstorlekar arbetas det för ett hållbart evenemang. Ha även en plan för överbliven mat, exempelvis genom att donera överbliven mat eller ta vara på matavfall till biogas.

Hur avfall hanteras under ett evenemang påverkar trivseln, ekonomin samt miljö och klimat. Genom att planera tidigt för återvinning och avfallshantering blir det enklare att följa upp arbetet under och efter evenemanget. Se till att planera för ett hållbart evenemang genom att välja miljövänliga förpackningar och exkludera användningen av engångsartiklar i plast. Minimera även skräpet genom att undvika användningen av konfetti eller ballonger. Ersätt det istället med hållbart pynt eller såpbubblor.

Ett städat evenemang med en enkel tillgänglighet till källsortering bidrar till att det är enkelt att göra slänga avfall rätt. Gör det enkelt att sortera avfall. Se även till att det finns ett system för farligt avfall och elektronik som kan tillkomma

Sanitet & Renlighet

För att skapa ett evenemang som är både trivsam och hållbar när många människor samlas väcks frågan om hur evenemanget tar hänsyn till områdena sanitet och renlighet. Genom att tillgodose inför evenemanget att de produkter som används för städ, disk, hygien och tvätt är miljömärkta tillgodoses hållbarheten. Se även till att det finns tillräckligt med antal hygienutrymmen anpassade för det förväntande antalet deltagare för att skapa ett trivsamt och hållbart evenemang. Hygienutrymmena behöver även vara tillgänglighetsanpassade för funktionsvariationer och barnfamiljer.

Säkerhet & Trygghet

Ett säkert evenemang bidrar till en god upplevelse för alla. För att ha ett säkert event behövs planeringen börja i god tid. På vår webbsida med rubriken Evenemangssäkerhet hittar du all information du behöver samt digitala verktyg för att skapa ett säkert evenemang.

Socialt

För att evenemanget ska vara social hållbart handlar det om att skapa möjligheter för alla att delta på lika villkor, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund. Att skapa ett socialt hållbart evenemang görs genom att inkludera perspektiv från olika grupper i samhället redan i planeringen av evenemanget.

Genom att verka för tillgänglighet kan fler människor delta på lika villkor i evenemanget. Tillgänglighet kan exempelvis skapas genom att se till att evenemanget är rullstollsanpassat och att det finns hörslingor. Se över vilka tekniska hjälpmedel som kan användas för att säkerhetsställa tillgängligheten.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2023