Kungsmadskolans plan för en trygg skola

Alla barn, elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Skolan ska arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten (Diskrimineringsombudsmannen, 2017).

"Alla verksamheter som regleras i skollagen är skyldiga att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna i 6 kapitlet skollagen gäller för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det gäller även för sådana särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet" (Skolverket, 2017).

Samtliga enheter inom Kungsmadskolan ska följa denna plan i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Respektive rektor ansvarar för att innehållet i planen kommuniceras och implementeras inom respektive enhet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 januari 2024