Fusk och plagiat

Komvux ser allvarligt på fusk och plagiat. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få.

Fusk

Fusk innebär att du som elev bryter mot skolans regler vid olika bedömningssituationer som till exempel skriftliga prov eller tester som genomförs för att bedöma olika förmågor. Det kan till exempel handla om att du som elev vid ett prov använder sig av fusklappar, mobiltelefoner eller andra otillåtna hjälpmedel.

Plagiat

Plagiat innebär att du som elev använder andras arbeten för att få en skrift att framstå som sin egen. Plagiat handlar om otillåten kopiering eller imitation av någon annans verk. Källor ska tydligt framgå om man använder delar av någon annans verk.

Konsekvenser vid fusk eller plagiat

Om misstanke uppstår om fusk eller plagiat är läraren skyldig att rapportera detta till rektor hos utbildningsanordnaren som i sin tur meddelar rektor hos huvudman. För dig som elev kan konsekvensen bli att ett moment i kursen inte bedöms eller att kursen i sin helhet inte bedöms. Om fusk förekommit vid upprepade tillfällen av samma elev kan denne stängas av från kursen eller från utbildningen i sin helhet. Beslut om avstängning tas i nämnden för arbete och välfärd via komvux.

Disciplinära åtgärder regleras i 5 kap. 5 och 17 §§ skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024