Ny översiktsplan för Växjö har fått laga kraft

I översiktsplanen sätter Växjö kommun övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur kan utvecklas.

- Vi vill bygga en kommun som är ett attraktivt och klimatsmart storstadsalternativ där stad och land kompletterar varandra. Den nya översiktsplanen ger oss förutsättningar för det, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vad säger den nya översiktsplanen?

Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Det ska även finnas goda förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer.

I Växjö stad kommer fokus för utbyggnad de närmaste åren att vara i Bäckaslöv, Teleborgs centrum, Telestads backar och Nylanda. Utanför Växjö stad är det Gemla och Ingelstad som kommer att ha den starkaste utvecklingen, men även våra andra orter och landsbygd kommer att växa.

Översiktsplanen fokuserar även på infrastruktur där förbindelser med kollektivtrafik ska vara goda och gång- och cykelvägnätet så välutbyggt att vardagsgöromålen kan klaras smidigt utan bil. Bland annat pekar man ut en gång- och cykelväg mellan Gemla och Växjö som högt prioriterad, fler stationer i Växjö samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

- Översiktsplanen är ett av våra viktigaste strategiska verktyg för samhällsbyggandet. Nu när den nya planen har fått laga kraft kommer den vara vägledande och ge oss stöd och underlag för kommande planering, säger Per Sandberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund

Den 14 december 2021 antog Växjö kommunfullmäktige ny översiktsplan för kommunen. Det beslutet överklagades. Den 31 oktober i år avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen överklagandemålet genom att inte bevilja vidare prövningstillstånd, vilket innebär att översiktsplanen då fick laga kraft.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunen. I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit. I översiktsplanen sätter man övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Senast uppdaterad: 23 november 2023